Văn bản hướng dẫn luật viên chức 2010

     
*

*
In
*
Email
*

A.

Bạn đang xem: Văn bản hướng dẫn luật viên chức 2010

VĂN BẢN LIÊN QUAN ĐẾN VIÊN CHỨC

- Luật Viên chức 2010... (cài đặt trên đây)

- Thông tư 08/2011/TT-BNV lí giải Nghị định 06/2010/NĐ-CPhường phương pháp những người dân là công chức... (sở hữu trên đây)

- Nghị định 27/2012/NĐ-CPhường. luật về cách xử lý kỷ dụng cụ viên chức với trách nát nhiệm bồi thường, hoàn lại của viên chức... (mua trên đây)

- Nghị định 29/2012/NĐ-CP.. về tuyển chọn dụng, sử dụng cùng cai quản viên chức... (sở hữu tại đây)

- Công văn uống 3755/BGDĐT-GDTX năm 2016 về quy thay đổi chứng từ ngoại ngữ, tin học tập của viên chức... (mua trên đây)

- Thông tứ 12/2012/TT-BNV biện pháp về chức danh nghề nghiệp với đổi khác chức danh công việc và nghề nghiệp so với viên chức... (mua tại đây)

- Thông bốn 15/2012/TT-BNV giải đáp về tuyển chọn dụng, ký phối kết hợp đồng thao tác với thường bù chi phí huấn luyện và giảng dạy, tu dưỡng so với viên chức... (cài đặt trên đây)

- Thông bốn 04/2015/TT-BNV sửa thay đổi Thông bốn 15/2012/TT-BNV khuyên bảo tuyển chọn dụng, cam kết phối hợp đồng thao tác làm việc và đền bù chi phí đào tạo, bồi dưỡng so với viên chức... (sở hữu trên đây)

- Thông tư 16/2012/TT-BNV về Quy chế thi, xét tuyển viên chức; Quy chế thi thăng hạng chức vụ công việc và nghề nghiệp so với viên chức cùng Nội quy kỳ thi tuyển, thi thăng hạng chức danh công việc và nghề nghiệp so với viên chức... (sở hữu trên đây)

- Thông tư 13/2014/TT-BNV công cụ mã số cùng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và công việc viên chức chuyên ngành tàng trữ... (cài tại đây)

- Thông tư 19/2014/TT-BNV giải pháp, trả lời công tác làm việc huấn luyện và giảng dạy, tu dưỡng viên chức... (tải trên đây)

- Nghị định 41/2012/NĐ-CP.. quy định vị trí bài toán làm cho vào đơn vị sự nghiệp công lập... (sở hữu trên đây)

- Thông tứ 14/2012/TT-BNV khuyên bảo thực hiện Nghị định 41/2012/NĐ-CP.. công cụ về địa chỉ Việc làm cho vào đơn vị chức năng sự nghiệp công lập... (mua tại đây)

- Nghị định 55/2012/NĐ-CPhường nguyên lý về Ra đời, tổ chức lại, giải thể đơn vị chức năng sự nghiệp công lập... (tải tại đây)

- Nghị định56/2015/NĐ-CPhường về hình thức đánh giá cán cỗ, công chức, viên chức... (thiết lập trên đây)

- Nghị địnhNghị định 88/2017/NĐ-CPsửa thay đổi, bổ sung cập nhật một số điều củaNghị định 56/2015/NĐ-CPvề nhận xét và phân nhiều loại cán cỗ, công chức, viên chức... (sở hữu tại đây)

B. QUY ĐỊNH VỀ MÃ SỐ, TIÊU CHUẨN CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP ĐỐI VỚI VIÊN CHỨC LÀ GIÁO VIÊN CÁC CẤP

- Thông bốn liên tịch 23/2015/TTLT-BGDĐT-BNV về Quy định mã số, tiêu chuẩn chức vụ nghề nghiệp và công việc gia sư trung học phổ quát công lập... (sở hữu trên đây)

- Thông tư liên tịch số 36/2014/TTLT-BGDĐT-BNV của Sở Nội vụ-Bộ Giáo dục đào tạo với Đào tạo về việc Quy định mã số và tiêu chuẩn chức vụ nghề nghiệp viên chức đào tạo và huấn luyện trong các cơ sở dạy dỗ đại học công lập... (tải trên đây)

C. QUY ĐỊNH VỀ TIỀN LƯƠNG, BẢNG LƯƠNG CỦA VIÊN CHỨC VÀ MỘT SỐ NỘI DUNG LIÊN QUAN ĐẾN VIÊN CHỨC

1. Quy định bình thường về chế độ tiền lương, nâng bậc lương đối với cán cỗ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang

- Nghị định 49/2013/NĐ-CP chỉ dẫn Bộ nguyên tắc Lao cồn về tiền lương... (cài đặt trên đây)

- Nghị định 204/2004/NĐ-CPhường về chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức... (download trên đây)

- Prúc lục Bảng lương cán bộ, công chức, viên chức (Ban hành hẳn nhiên Nghị định 204/2004/NĐ-CP) ... (cài đặt tại đây)

- Nghị định 76/2009/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 204/2004/NĐ-CP.... (download tại đây)

- Nghị định 14/2012/NĐ-CP sửa thay đổi Nghị định 204/2004/NĐ-CPhường về cơ chế chi phí lương so với cán bộ, công, viên chức cùng LLVT và Bảng prúc cấp cho chuyên dụng cho chỉ đạo trong ban ngành công ty nước, đơn vị chức năng sự nghiệp; phòng ban, đơn vị ở trong Quân nhóm và Công an... (tải tại đây)

- Nghị định 17/2013/NĐ-CPhường. sửa thay đổi NĐ 204/2004/NĐ-CPhường về chế độ tiền lương cán cỗ, công, viên chức và lực lượng khí giới... (thiết lập trên đây)

- Thông bốn 79/2005/TT-BNV hướng dẫn gửi xếp lương so với cán cỗ, công chức, viên chức lúc đổi khác công việc cùng những ngôi trường đúng theo được chuyển công tác làm việc tự lực lượng vũ khí, cơ yếu hèn cùng chủ thể đơn vị nước vào thao tác trong các cơ quan bên nước với các đơn vị chức năng sự nghiệp trong phòng nước...

Xem thêm: Hướng Dẫn Tập Thể Hình Đúng Cách Hiệu Quả Cho Mọi Người, Những Nguyên Tắc Vàng Tập Thể Hình Đúng Cách

(cài đặt trên đây)

- Thông tứ 80/2005/TT-BNV trả lời chuyển xếp lương đối với cán bộ, công chức, viên chức gồm chuyên môn cao đẳng cân xứng cùng với trình độ đã làm cho... (cài đặt trên đây)

- Thông tứ liên tịch 08/2005/TTLT-BNV-BTC giải đáp chế độ trả lương thao tác làm việc vào đêm hôm, có tác dụng thêm giờ đối với cán bộ, công chức, viên chức... (mua trên đây)

- Thông bốn 13/2012/TT-BTPhường. hiện tượng chi tiết chính sách tiền lương đối với cán cỗ, công, viên chức và lực lượng khí giới... (tải tại đây)

- Thông tư 08/2013/TT-BNV Hướng dẫn thực hiện cơ chế nâng bậc lương liên tục cùng trước thời hạn so với cán cỗ, công, viên chức và fan lao rượu cồn... (mua tại đây)

2. Quy định về mức lương các đại lý cùng với cán bộ, công chức, viên chức với lực lượng vũ trang

- Thông tứ 05/2016/TT-BNV trả lời thực hiện mức lương đại lý đối với đối tượng người dùng hưởng lương, phú cấp vào ban ngành, đơn vị chức năng sự nghiệp công lập của Đảng, Nhà nước, tổ chức chủ yếu trị - xã hội cùng hội... (cài trên đây)

3. Quy định về chính sách trợ cấp cho, prúc cung cấp đối với CBCC, viên chức

- Nghị định 34/2012/NĐ-CP. về cơ chế prúc cấp cho công vụ... (mua tại đây)

4. Quy định về cơ chế prúc cấp rạm niên

- Thông tứ 04/2005/TT-BNV giải đáp thực hiện chế độ phụ cấp cho thâm nám niên thừa size đối với cán cỗ, công chức, viên chức... (cài đặt tại đây)

- Nghị định 54/2011/NĐ-CPhường về cơ chế phụ cấp cho thâm niên đối với đơn vị giáo... (tải tại đây)

- Thông tư liên tịch 68/2011/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC-BLĐTBXH lí giải Nghị định 54/2011/NĐ-CP về chế độ prúc cấp cho rạm niên so với đơn vị giáo... (tải trên đây)

- Thông tư liên tịch 29/2015/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC-BLĐTBXH sửa thay đổi TTLT 68/2011/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC-BLĐTBXH trả lời tiến hành Nghị định 54/2011/NĐ-CPhường. về chính sách phụ cấp thâm nám niên so với đơn vị giáo... (mua trên đây)

5. Quy định về những loại phú cung cấp tính chất, phú cấp ưu tiên, phụ cấp trách nhiệm theo nghề

- Thông tứ 06/2005/TT-BNV lý giải thực hiện cơ chế phú cung cấp giữ rượu cồn đối với cán cỗ, công chức, viên chức... (download tại đây)

- Thông tư 09/2005/TT-BNV lí giải cơ chế phụ cung cấp đặc trưng so với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ khí... (tải trên đây)

- Thông bốn 83/2005/TT-BNV sửa đổi các chế độ prúc cung cấp lương đối với cán bộ, công nhân viên chức... (cài đặt trên đây)

- Thông bốn liên tịch 10/2005/TTLT-BNV-BLĐTBXH-BTC lí giải chính sách prúc cấp cho ham... (cài tại đây)

- Thông tứ liên tịch 11/2005/TTLT-BNV-BLĐTBXH-BTC-UBDT khuyên bảo cơ chế prúc cấp cho Quanh Vùng... (tải trên đây)

- Quyết định 1439/QĐ-TLĐ năm 2011 mức sử dụng cơ chế prúc cấp cho cán cỗ công đoàn... (tải tại đây)

- Quyết định 42/2011/QĐ-TTg về bảo lưu giữ chính sách prúc cấp cho ưu tiên so với bên giáo được điều rượu cồn có tác dụng công tác cai quản giáo dục... (cài đặt tại đây)

- Thông tư liên tịch 15/2015/TTLT-BGDĐT-BLĐTBXH-BQP-BCA-BNV-BTC qui định chính sách, chế độ so với cán bộ thống trị, cô giáo, giáo viên dạy dỗ quốc chống với an ninh... (cài đặt trên đây)

6. Quy định về phụ cung cấp ô nhiễm và độc hại, nguy nan với nguyên lý về cơ chế bồi dưỡng

- Thông tứ 07/2005/TT-BNV giải đáp thực hiện cơ chế phú cấp ô nhiễm nguy hiểm đối với cán cỗ, công chức, viên chức... (cài đặt trên đây)

7. Chế độ tkhô cứng tân oán chi phí ngủ phép hàng năm

- Thông tứ 141/2011/TT-BTC cơ chế thanh khô toán thù tiền nghỉ phnghiền hàng năm so với cán cỗ, công, viên chức... (cài đặt tại đây)

- Thông tứ 57/2014/TT-BTC sửa đổi Thông tứ 141/2011/TT-BTC cơ chế tkhô cứng toán tiền nghỉ phnghiền hàng năm so với cán cỗ, công, viên chức... (thiết lập tại đây)

8. Một số văn uống bản liên quan đến viên chức khác

- Thông tư liên tịch 163/2010/TTLT-BTC-BNV giải đáp nấc thu, chế độ thu, nộp, cai quản với thực hiện chi phí dự thi tuyển cùng tầm giá tham gia dự thi nâng ngạch men công chức, viên chức... (sở hữu tại đây)

- Thông tư 03/2009/TT-BNG lí giải dịch quốc hiệu, thương hiệu những cơ quan, đơn vị và chức vụ chỉ đạo, cán bộ công chức vào hệ thống hành thiết yếu nhà nước thanh lịch tiếng Anh để giao dịch thanh toán đối ngoại... (mua trên đây)

- Thông tư 09/2012/TT-BNV nguyên tắc tiến trình, văn bản thanh hao tra về tuyển chọn dụng, áp dụng với thống trị công, viên chức... (cài tại đây)