Thông tư hướng dẫn nghị định 68 2019

     

Thời hạn hiệu lực của Nghị định 68/2019/NĐ-CP :

Ngày 14 tháng 8 năm 2019, Chính phủ đã ban hành Nghị định 68/2019/NĐ-CP về quản lý chi phí đầu tư xây dựng. Sau đây sẽ gọi tắt là Nghị định 68/2019. Nghị định này thay thế cho Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25 tháng 3 năm 2015 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình và bắt đầu có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 10 năm 2019. Trong thời gian chuyển tiếp, tại điều 36 của Nghị định 68/2019 đã có quy định và hướng dẫn cụ thể.

Bạn đang xem: Thông tư hướng dẫn nghị định 68 2019

Theo khoản 2, Điều37 của Nghị định, Bộ Xây dựng là cơ quan chủ trì, phối hợp với các bộ, ngànhliên quan chịu trách nhiệm hướng dẫn thực hiện Nghị định này.

Xem thêm: Hướng Dẫn Cách Sửa Điểm Trong Học Bạ Học Sinh Thcs, Thpt, Hướng Dẫn Sửa Điểm Trong Sổ Điểm Và Học Bạ

Các nội dung hướng dẫn rất nhiều nên phải sau 4 thángkể từ khi Nghị định 68/2019 ban hành và sau 2 tháng có hiệu lực các Thông tư hướngdẫn mới chính thức ban hành.

Thời hạn hiệu lực của các Thông tư hướng dẫn Nghị định 68/2019/NĐ-CP

Ngày 26 tháng 12 năm 2019, Bộ Xây dựng đã ban hành 10 Thôngtư hướng dẫn Nghị định 68/2019. Các Thông tư gồm có:

Thông tư 09/2019/TT-BXD hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng;Thông tư 10/2019/TT-BXD về định mức xây dựng;Thông tư 11/2019/TT-BXD hướng dẫn xác định giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng;Thông tư 12/2019/TT-BXD hướng dẫn xây dựng và quản lý hệ thống cơ sở dữ liệu về định mức, giá xây dựng và chỉ số giá xây dựng;Thông tư 13/2019/TT-BXD quy định việc quản lý chi phí đầu tư xây dựng các công trình xây dựng thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới;Thông tư 14/2019/TT-BXD hướng dẫn xác định, quản lý chỉ số giá xây dựng;Thông tư 15/2019/TT-BXD hướng dẫn xác định đơn giá nhân công xây dựng;Thông tư 17/2019/TT-BXD hướng dẫn đo bóc khối lượng xây dựng công trình;Thông tư 18/2019/TT-BXD hướng dẫn quy đổi vốn đầu tư xây dựng.

Xử lý chuyển tiếp:

Quy định trong Nghị định 68/2019/NĐ-CP:

Được Quy định tại Điều 36: Quy định chuyển tiếp. Trong đó

“1. Dự án đầu tư xây dựng đã phê duyệt trước ngày Nghị định này có hiệu lực và đang triển khai thì tiếp tục thực hiện quản lý chi phí đầu tư xây dựng (bao gồm cả việc điều chỉnh tổng mức đầu tư, điều chỉnh dự toán xây dựng) theo quy định của Nghị định số 32/2015/NĐ-CP “

“2. Dự án đầu tư xây dựng đã lập, thẩm định nhưng chưa được phê duyệt, hoặc đã phê duyệt nhưng chưa triển khai thì các hoạt động quản lý chi phí đầu tư xây dựng tiếp theo thực hiện theo quy định của Nghị định này”

Việc áp dụng thực tế: