Cảm âm xuân về bản mèo full (sáo ngang

     

Cảm âm bài xích Xuân về bạn dạng Mèo bạn dạng chi tiết và rất đầy đủ cho sáo ngang, sáo thai – sáo Mèo Tàu, sáo Mèo Việt. Đây là phiên bản cảm âm bài xích xuân về trên bạn dạng Mèo chuẩn chỉnh nhất

Cảm âm xuân về bạn dạng Mèo đến sáo Mèo Việt (bản chính).

Bạn đang xem: Cảm âm xuân về bản mèo full (sáo ngang

D2 Sib D2… Sib D2…. Mib D) ( vuốt thong dong Mib xuống D)Mib f S Mib f (Sib S Sib) SSòn…. D Mib f S Mib f S (Sib S Sib) Mib DD2 Sib D2…. Sib D2 Mib D, …. Mib f Sib ..S F SF Mib F, Mib F Mib D ….sònSòn D Mib, F Mib F Mib D (Sib S) ( Sib dập xuống sol)(S F) S Sib S Sib S F SSòn D Mib F Mib F Mib D Mib(Mib F) Mib D Mib DD2 Sib D2 Sib D2 Mib D F F S Sib Sib S (F S)Sòn D Mib F Mib F Mib DSib D2 Sib S SibS Sib S F SF S F Mib FMib F Mib D MibD Mib D Mib D Mib sòn D Mib F S F S Sib F S Sib S (Sib D2)D2 Sib F S Mib D F S (Sib S Sib) S (F S)Sòn D Mib F….Mib F Mib D (Sib D2 )

ĐK Xuân Về Trên bản Mông

(Sib D2) (Sib D2) (Mib D) DSib D2 Sib D2 S (Sib S) F S F Mib D Mib F (F S) (F S) (F S)(Sib D2) (Sib D2) Mib D DSib D2 Sib D2 S (Sib S) F S F Mib D Mib S F S Sib DSòn sòn D D Mib F Mib F Sib S (F S)Sòn sòn D D Mib F Mib F Mib D DSòn sòn D D Mib F Mib F Sib S (F S)Sòn sòn D D Mib F S Sib D2 Sib D2 Sib S Sib S Sib F S F S Mib F Mib D Mib D Mib sòn D Mib F S F S Sib D2 Sib D2 Mib D DSib D2 Sib D2 S (Sib S) F S F Mib D Mib F (F S) (F S) (F S)Sib D2 Sib D2 Mib D DSib D2 Sib D2 S (Sib S) F S F Mib D Mib S F S Sib DSòn sòn D D Mib F Mib F Sib S (F S)Sòn sòn D D Mib F Mib F Mib D DSòn sòn D D Mib F S Sib D2…

Cảm âm Xuân về phiên bản mèo cho sáo ngang.

Xem thêm: Hướng Dẫn Tag Nhiều Bạn Bè Trên Facebook Trên Máy Tính & Điện Thoại

La2 S2 L2, S2 L2 La.D2 Re2 Mi2 D2 Re2 S2 mét vuông S2. M2. L2 D2 Re2 mét vuông D2 Re2 m2 S2 La.L2 S2 L2, S2 L2 La, D2 Re2 S2 m2 S2 m2 M2, Re2 D2 Re2.D2 Re2 D2 L2 M2.M2 L2 D2 R2.D2 R2 D2 L2 S2 M2.R2 m2 S2.M2 S2 mét vuông R2 M2.Mi L2 D2 R2.D2 R2 D2 L2 D2.R2 D2 L2 D2 L2. L2 S2 L2.S2 L2 L2 R2 R2 S2 S2 mét vuông M2.Mi L2 D2 R2 D2 R2 D2 L2 L2 S2 m2 S2 S2.M2 S2 m2 R2 m2 M2.R2 m2 R2 D2 R2 R2.D2 R2 D2 L2 D2 D2.L2 D2 L2 D2 L2.D2 mét vuông L2 D2 R2 m2 R2 mét vuông S2 R2 m2 S2 m2 L2.L2 S2 R2 mét vuông D2 L2 R2 S2 S2 m2 M2.Mi L2 D2 R2.D2 R2 D2 L L2 L2 L2 L L.L2 L2 mét vuông M2.R2 m2 R2 D2 L2 D2 R2 mét vuông M2 M2.L2 L2 L L.L2 L2 m2 M2.R2 mét vuông R2 D2 L2 D2 R2 m2 R2 m2 S2 L2.M2 mét vuông L2 L2 D2 R2 D2 R2 mét vuông M2.Mi mày L2 L2 D2 R2 D2 R2 L2 L2. M2 M2 L2 L2.D2 R2 D2 R2 m2 M2.Mi mày L2 L2 D2 R2 m2 S2 L2 S2 L2 S2 m2 S2 mét vuông S2 R2 m2 R2 m2 D2 R2 D2 R2 L2 D2 L2 D2 mét vuông L2 D2 R2 mét vuông R2 m2 S2.

Cảm âm Xuân về phiên bản mèo đến sáo Mèo Tàu và sáo Bầu.

Bản này cao hơn phiên bản kia 1 cung

R2 D2 R2… D2 R2…. F R) ( VUỐT TỪ TỪ F XUỐNG R)F S L F S (D2 L D2) LSÒN…. R F S L F S L (D2 L D2) F RR2 D2 R2…. D2 R2 F R, …. F S D2 ..L S LS F S, F S F R ….SÒNSÒN R F, S F S F R (D2 L) ( D2 DẬP XUỐNG L)(L S) L D2 L D2 L S LSÒN R F S F S F R F(F S) F R F RR2 D2 R2 D2 R2 F R S S L D2 D2 L (S L)SÒN R F S F S F RD2 R2 D2 L D2L D2 L S LS L S F SF S F R FR F R F R F SÒN R F S L S L D2 S L D2 L (D2 R2)R2 D2 S L F R S L (D2 L D2) L (S L)SÒN R F S….F S F R (D2 R2 )

ĐK

(D2 R2) (D2 R2) (F R) RD2 R2 D2 R2 L (D2 L) S L S F R F S (S L) (S L) (S L)(D2 R2) (D2 R2) F R RD2 R2 D2 R2 L (D2 L) S L S F R F L S L D2 RSÒN SÒN R R F S F S D2 L (S L)SÒN SÒN R R F S F S F R RSÒN SÒN R R F S F S D2 L (S L)SÒN SÒN R R F S L D2 R2 D2 R2 D2 L D2 L D2 S L S L F S F R F R F SÒN R F S L S L D2 R2 D2 R2 F R RD2 R2 D2 R2 L (D2 L) S L S F R F S (S L) (S L) (S L)D2 R2 D2 R2 F R RD2 R2 D2 R2 L (D2 L) S L S F R F L S L D2 RSÒN SÒN R R F S F S D2 L (S L)SÒN SÒN R R F S F S F R RSÒN SÒN R R F S L D2 R2…