Hướng dẫn thực hiện quyết định 290/qđ-ttg

     

củaThủ tướng bao gồm phủ

………………………………………

- căn cứ Quyết địnhsố 290/2005/QĐ-TTg ngày thứ 8 tháng 11 năm 2006 của Thủ tướng thiết yếu phủ;

- địa thế căn cứ Thông tưliên tịch số 191/2005/TTLT-BQP-BLĐTBXH-BTC ngày thứ 7 tháng 12 năm 2005 của LiênBộ Quốc phòng – Lao đụng – thương binh cùng xã hội – Tài chính;

- Theo đề nghịcủa……………………………………………………..,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.Nay giải quyết chế độ trợ cung cấp một lần cho:… ……… …………………đối tượng,

Thuộc đối tượng người dùng (I,II, III):………………………… …………………………

cùng với sốtiền là…………………………….đồng

bởi chữ: (……………………………………………….)

(Danh sách kèm theo)

Điều 2.…………..…….và ông (bà) có tên chịu trách nhiệm thi hành ra quyết định này.

Bạn đang xem: Hướng dẫn thực hiện quyết định 290/qđ-ttg

Nơi nhận:

TM. ……………………………..

-

……………………………..

-

(Ký tên, đóng dấu)

-

- Lưu…..

Mẫu10B

…………………………………

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

…………………………………

Độc lập - tự do - Hạnh phúc

Số: /200../QĐ…

------------------------------

…………, ngày……tháng……năm 200…

QUYẾTĐỊNH

củaThủ tướng thiết yếu phủ

………………………………………

- căn cứ Quyết địnhsố 290/2005/QĐ-TTg ngày 08 tháng 11 năm 2006 của Thủ tướng bao gồm phủ;

- căn cứ Thông tưliên tịch số 191/2005/TTLT-BQP-BLĐTBXH-BTC ngày thứ 7 tháng 12 năm 2005 của LiênBộ Quốc phòng - Lao rượu cồn - yêu thương binh và xã hội - Tài chính;

- Theo đề nghịcủa…………………………………………………………..,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.Nay giải quyết chính sách BHYT cho:…………………..… ……………đối tượng,

(Danh sách kèm theo)

Điều 2.………….…….và ông (bà) mang tên chịu trọng trách thi hành quyết định này.

Xem thêm: Giới Thiệu Ảo Thuật Biến Giấy Thành Tiền Hấp Dẫn, Top 5 Trò Ảo Thuật Biến Giấy Thành Tiền

Nơi nhận:

TM. ……………………………..

-

……………………………..

-

(Ký tên, đóng góp dấu)

-

- Lưu…..

Mẫu10C

………………………………

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

………………………………

Độc lập - tự do thoải mái - Hạnh phúc

Số: /200../QĐ…

------------------------------

…………, ngày……tháng……năm 200…

QUYẾTĐỊNH

củaThủ tướng bao gồm phủ

………………………………………

- địa thế căn cứ Quyết địnhsố 290/2005/QĐ-TTg ngày thứ 8 tháng 11 năm 2006 của Thủ tướng bao gồm phủ;

- địa thế căn cứ Thông tưliên tịch số 191/2005/TTLT-BQP-BLĐTBXH-BTC ngày thứ 7 tháng 12 năm 2005 của LiênBộ Quốc chống - Lao cồn - yêu đương binh và xã hội - Tài chính;

- Theo đề nghịcủa………………………………………………………..,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.Nay giải quyết cơ chế mai táng giá thành cho:…………………..…….… ………………đối tượng,

Sốtiền:……………………… ……………………………………….

bằng chữ: (………………………………………………………….)

(Danh sách kèm theo)

Điều 2. …………………..…….vàthân nhân của đối tượng người sử dụng chịu nhiệm vụ thi hành đưa ra quyết định này.