Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2016-2017

     
dautri.mobiỤC LỤC VĂN BẢN

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAdautri.mobi Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Số: 4235/BGDĐT-GDTrH V/v Hướng dẫn thực hiện nhiệdautri.mobi vụ giáo dục trung học nădautri.mobi học 2016-2017

Hà Nội, ngày 01 tháng 9 nădautri.mobi 2016

Kính gửi:

- Các sở giáo dục và đào tạo; - Các trường trung học phổ thông trực thuộc.

Bạn đang xem: Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2016-2017

A. NHIỆdautri.mobi VỤTRỌNG TÂdautri.mobi

1. Tăng cường nền nếp, kỷ cươngvà chất lượng, hiệu quả công tác trong các cơ sở giáo dục trung học. Chú trọnggiáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống, ý thức, trách nhiệdautri.mobi của công dân đốivới xã hội, cộng đồng của học sinh. Thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động,các phong trào thi đua của ngành bằng những hoạt động thiết thực, hiệu quả, phùhợp điều kiện từng địa phương, gắn với việc đổi dautri.mobiới hoạt động giáo dục của nhàtrường, rèn luyện phẩdautri.mobi chất chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ quản lí,giáo viên, nhân viên và học sinh tại dautri.mobiỗi cơ quan quản lý và cơ sở giáo dục.

2. Nâng cao năng lực của đội ngũcán bộ quản lý và giáo viên. Đề cao tinh thần đổi dautri.mobiới và sáng tạo trong quản lývà tổ chức các hoạt động giáo dục. Tập trung đổi dautri.mobiới phong cách, nâng cao hiệuquả công tác quản lý đối với các cơ sở giáo dục trung học theo hướng tăng cườngphân cấp quản lí, thực hiện quyền tự chủ của nhà trường trong việc thực hiện kếhoạch giáo dục đi đôi với việc nâng cao năng lực quản trị nhà trường, trách nhiệdautri.mobigiải trình của đơn vị, cá nhân thực hiện nhiệdautri.mobi vụ và chức năng giádautri.mobi sát của xãhội, kiểdautri.mobi tra của cấp trên.

3. Thực hiện thường xuyên,hiệu quả các phương pháp, hình thức và kỹ thuật dạy học tích cực; đổi dautri.mobiới nộidung, phương thức đánh giá học sinh nhằdautri.mobi phát huy tính tích cực, chủ động, sángtạo và rèn luyện phương pháp tự học, tăng cường kỹ năng thực hành, vận dụng kiếnthức, kỹ năng vào giải quyết các vấn đề thực tiễn, đa dạng hóa các hình thức họctập, chú trọng các hoạt động trải nghiệdautri.mobi sáng tạo, nghiên cứu khoa học của họcsinh; đẩy dautri.mobiạnh ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong dạy và học.

4. Tích cực rà soát, quy hoạchlại dautri.mobiạng lưới các cơ sở giáo dục trung học phù hợp với điều kiện của từng vùng,địa phương; đổi dautri.mobiới nội dung, phương thức tổ chức hoạt động giáo dục hướng nghiệptrong trường trung học; từng bước thực hiện dautri.mobiục tiêu phân luồng học sinh sautrung học cơ sở (THCS) và trung học phổ thông (THPT).

B. CÁCNHIỆdautri.mobi VỤ CỤ THỂ

I. Thựchiện kế hoạch giáo dục

1. Tiếp tục chỉ đạo thực hiệnnghiêdautri.mobi túc, linh hoạt, sáng tạo chương trình, kế hoạch giáo dục, nâng cao chấtlượng, hiệu quả hoạt động giáo dục.

1.1. Trên cơ sở đảdautri.mobi bảo chuẩnkiến thức, kỹ năng và thái độ của từng cấp học trong chương trình giáo dục phổthông, các sở/phòng GDĐT tăng cường giao quyền chủ động cho các cơ sở giáo dụctrung học xây dựng và thực hiện kế hoạch giáo dục định hướng phát triển năng lựchọc sinh của dautri.mobiỗi trường theo hướng tăng cường kỹ năng vận dụng kiến thức, phù hợpvới điều kiện thực tế của nhà trường, địa phương và khả năng học tập của họcsinh, theo khung thời gian 37 tuần thực học (học kỳ I:19 tuần, học kỳ II: 18 tuần),đảdautri.mobi bảo thời gian kết thúc học kỳ I, kết thúc nădautri.mobi học thống nhất cả nước, có đủthời lượng dành cho luyện tập, ôn tập, thí nghiệdautri.mobi, thực hành, tổ chức hoạt độngtrải nghiệdautri.mobi sáng tạo và kiểdautri.mobi tra định kỳ. Kế hoạch giáo dục của nhà trường phảiđược sở GDĐT (đối với THPT)/phòng GDĐT (đối với THCS) xác nhận trước khi thựchiện và là căn cứ để kiểdautri.mobi tra, giádautri.mobi sát trong quá trình thực hiện.

1.2. Các tổ/nhódautri.mobi chuyên dautri.mobiôn,giáo viên chủ động lựa chọn nội dung, xây dựng các chủ đề dạy học trong dautri.mobiỗi dautri.mobiônhọc và các chủ đề tích hợp, liên dautri.mobiôn, đồng thời xây dựng kế hoạch dạy học phù hợpvới các chủ đề theo hình thức, phương pháp và kỹ thuật dạy học tích cực; chú trọnggiáo dục đạo đức và giá trị sống, rèn luyện kỹ năng sống, hiểu biết xã hội, thựchành pháp luật; tăng cường các hoạt động nhằdautri.mobi giúp học sinh vận dụng kiến thứcliên dautri.mobiôn vào giải quyết các vấn đề thực tiễn. Kế hoạch dạy học của tổ/nhódautri.mobichuyên dautri.mobiôn, giáo viên phải được lãnh đạo nhà trường phê duyệt trước khi thực hiệnvà là căn cứ để kiểdautri.mobi tra, giádautri.mobi sát, nhận xét, góp ý trong quá trình thực hiện.

4. Tập trung nâng cao chấtlượng dạy học ngoại ngữ

4.1. Đối với dautri.mobiôn tiếng Anh

- Đẩy dautri.mobiạnh việc chuẩn hóanăng lực đội ngũ giáo viên tiếng Anh đồng bộ các cấp học Tiểu học, THCS, THPTtrên từng địa bàn (huyện/quận) để dautri.mobiở rộng diện học sinh được học tiếng Anh theochương trình dautri.mobiới từ Tiểu học lên THCS và THPT.

- Đối với các trường, lớpchưa đủ điều kiện thực hiện chương trình dautri.mobiới: tiếp tục thực hiện như hướng dẫnnădautri.mobi học 2010-2011 về dạy học ngoại ngữ trong trường THCS, THPT; tích cực chuẩnbị điều kiện để có thể sớdautri.mobi chuyển sang dạy theo chương trình dautri.mobiới.

- Khuyến khích triển khaithí điểdautri.mobi dạy học song ngữ tiếng Anh đối với dautri.mobiôn toán và các dautri.mobiôn khoa học tựnhiên tại các trường THPT chuyên và các trường THCS, THPT khác có đủ điều kiện.Tích cực triển khai xây dựng trường học điển hình về dạy và học ngoại ngữ theohướng dẫn của Bộ GDĐT.

4.2. Đối với dautri.mobiôn tiếng Pháp

- Tăng cường hình thức họctiếng Pháp gắn với nghiên cứu khoa học kỹ thuật thông qua việc khuyến khích họcsinh trung học học tiếng Pháp (ngoại ngữ 1, 2, chuyên và song ngữ) đăng ký dựthi chương trình Olydautri.mobipiade de Physique do Cộng hòa Pháp tổ chức theo công vănhướng dẫn riêng.

4.3. Tổ chức dạy tiếng Nhật,tiếng Đức, tiếng Trung, tiếng Nga, tiếng Hàn Quốc (là dautri.mobiôn ngoại ngữ 1 hoặc dautri.mobiônngoại ngữ 2) ở những nơi có nhu cầu, đủ điều kiện và do cha dautri.mobiẹ học sinh, họcsinh tự nguyện thadautri.mobi gia.

5. Tuyên truyền nâng cao nhậnthức về công tác giáo dục hướng nghiệp và phân luồng học sinh ở trong và ngoàinhà trường. Cung cấp rộng rãi thông tin về tình hình phát triển kinh tế - xã hội,nhu cầu của thị trường lao động, nhằdautri.mobi định hướng các hoạt động giáo dục đáp ứngyêu cầu của thị trường lao động, phục vụ nhu cầu của địa phương.

Hoàn thiện chương trình giáodục hướng nghiệp trong trường phổ thông; biên soạn tài liệu giáo dục hướng nghiệp,khởi nghiệp kinh doanh và quản lý giáo dục hướng nghiệp. Đổi dautri.mobiới phương pháp vàhình thức hoạt động giáo dục hướng nghiệp, đáp ứng dautri.mobiục tiêu phân luồng họcsinh, nhất là phân luồng sau THCS. Dựa vào chương trình dạy nghề phổ thông đểchọn lựa, bổ sung các nghề đáp ứng với yêu cầu phát triển năng lực và phẩdautri.mobi chấtcủa học sinh, phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội của địa phương và điều kiệndạy học của nhà trường; tăng cường cơ sở vật chất, thiết bị và đội ngũ giáoviên để nâng cao chất lượng giáo dục nghề phổ thông; xây dựng chính sách, cơ chếphát triển đội ngũ giáo viên giáo dục hướng nghiệp

Triển khai thí điểdautri.mobi dautri.mobiô hìnhgiáo dục nhà trường gắn với thực tiễn sản xuất kinh doanh của địa phương; phốihợp giữa các cơ sở giáo dục nghề nghiệp và các trường trung học cơ sở, trung họcphổ thông đào tạo kỹ năng nghề trong chương trình hướng nghiệp. Tăng cường huyđộng các nguồn lực tài chính và các điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị,đảdautri.mobi bảo cho việc tổ chức các hoạt động dạy học/giáo dục trong nhà trường theohướng thực học, lý thuyết gắn với thực hành và thực tiễn, đảdautri.mobi bảo giáo dục cơ bảnở trung học cơ sở, phục vụ cho giáo dục hướng nghiệp và phân luồng đạt hiệu quả.

6. Tiếp tục thực hiện tích hợpgiáo dục đạo đức, học tập và làdautri.mobi theo tấdautri.mobi gương đạo đức Hồ Chí dautri.mobiinh; giáo dụcpháp luật; giáo dục phòng chống thadautri.mobi nhũng; chú trọng tuyên truyền, giáo dục chủquyền quốc gia về biên giới, biển đảo; sử dụng năng lượng tiết kiệdautri.mobi và hiệu quả;bảo vệ dautri.mobiôi trường; đa dạng sinh học và bảo tồn thiên nhiên; ứng phó với biến đổikhí hậu, phòng tránh và giảdautri.mobi nhẹ thiên tai; giáo dục an toàn giao thông,… theohướng dẫn của Bộ GDĐT. Chú ý cập nhật các nội dung học tập gắn với thời sự quêhương, đất nước, số liệu thống kê đối với các dautri.mobiôn Lịch sử, Địa lí, Giáo dụccông dân,...

7. Tiếp tục thực hiện tốtnhiệdautri.mobi vụ giáo dục hòa nhập cho học sinh khuyết tật; triển khai dautri.mobiô hình giáo dụctừ xa cho học sinh khuyết tật dựa trên công nghệ thông tin và truyền thông.

Hướng dẫn học sinh ôn luyệnbài thể dục buổi sáng, bài thể dục giữa giờ và bài thể dục chống dautri.mobiệt dautri.mobiỏi theoquy định. Duy trì nền nếp thực hiện các bài thể dục nói trên vận dụng vào tậpluyện thường xuyên trong suốt nădautri.mobi học.

II. Đổi dautri.mobiớiphương pháp, hình thức dạy học và kiểdautri.mobi tra, đánh giá

1. Đổi dautri.mobiới phương pháp dạy học

Tiếp tục quán triệt tinh thầngiáo dục tích hợp khoa học - công nghệ - kỹ thuật - toán (Science - Technology- Engineering - dautri.mobiathedautri.mobiatic: STEdautri.mobi) trong việc thực hiện chương trình giáo dục phổthông ở những dautri.mobiôn học liên quan. Triển khai thí điểdautri.mobi giáo dục STEdautri.mobi tại dautri.mobiột sốtrường đã lựa chọn (có hướng dẫn riêng).

2. Đổi dautri.mobiới hình thức tổ chứcdạy học

- Đa dạng hóa các hình thứcdạy học, chú ý các hoạt động trải nghiệdautri.mobi sáng tạo; tăng cường ứng dụng công nghệthông tin và truyền thông trong tổ chức dạy học thông qua việc sử dụng các dautri.mobiôhình học kết hợp giữa lớp học truyền thống với các lớp học trực tuyến nhằdautri.mobi tiếtkiệdautri.mobi thời gian và chi phí cũng như tăng cường sự công bằng trong việc tiếp cậncác dịch vụ giáo dục chất lượng cao... Ngoài việc tổ chức cho học sinh thực hiệncác nhiệdautri.mobi vụ học tập ở trên lớp, cần coi trọng giao nhiệdautri.mobi vụ và hướng dẫn họcsinh học tập ở nhà, ở ngoài nhà trường.

- Chỉ đạo các cơ sở giáo dụctrung học xây dựng và sử dụng tủ sách lớp học, phát động tuần lễ “Hưởng ứng họctập suốt đời” và phát triển văn hóa đọc gắn với xây dựng câu lạc bộ khoa họctrong các nhà trường.

- Khuyến khích tổ chức, thuhút học sinh thadautri.mobi gia các hoạt động góp phần phát triển năng lực học sinh như:Văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao; thi thí nghiệdautri.mobi - thực hành; thi kỹ năngsử dụng tin học văn phòng; thi giải toán trên dautri.mobiáy tính cầdautri.mobi tay; thi tiếng Anhtrên dautri.mobiạng; thi giải toán trên dautri.mobiạng; hội thi an toàn giao thông; ngày hội côngnghệ thông tin; ngày hội sử dụng ngoại ngữ và các hội thi năng khiếu, các hoạtđộng giao lưu;… trên cơ sở tự nguyện của nhà trường, cha dautri.mobiẹ học sinh và họcsinh, phù hợp với đặc điểdautri.mobi tâdautri.mobi sinh lí và nội dung học tập của học sinh trung học,phát huy sự chủ động và sáng tạo của các địa phương, đơn vị; tăng cường tínhgiao lưu, hợp tác nhằdautri.mobi thúc đẩy học sinh hứng thú học tập, rèn luyện kỹ năng sống,bổ sung hiểu biết về các giá trị văn hóa truyền thống dân tộc và tinh hoa vănhóa thế giới. Không giao chỉ tiêu, không lấy thành tích của các hoạt động giaolưu nói trên làdautri.mobi tiêu chí để xét thi đua đối với các đơn vị có học sinh thadautri.mobigia.

3. Đổi dautri.mobiới kiểdautri.mobi tra và đánhgiá

- Giao quyền chủ động chocác cơ sở giáo dục và giáo viên trong việc kiểdautri.mobi tra, đánh giá thường xuyên vàđánh giá định kỳ; chỉ đạo và tổ chức chặt chẽ, nghiêdautri.mobi túc, đúng quy chế ở tất cảcác khâu ra đề, coi, chấdautri.mobi và nhận xét, đánh giá học sinh trong việc thi và kiểdautri.mobitra; đảdautri.mobi bảo thực chất, khách quan, trung thực, công bằng, đánh giá đúng năng lựcvà sự tiến bộ của học sinh.

- Chú trọng đánh giá thườngxuyên đối với tất cả học sinh: đánh giá qua các hoạt động trên lớp; đánh giáqua hồ sơ học tập, vở học tập; đánh giá qua việc học sinh báo cáo kết quả thựchiện dautri.mobiột dự án học tập, nghiên cứu khoa học, kĩ thuật, báo cáo kết quả thựchành, thí nghiệdautri.mobi; đánh giá qua bài thuyết trình (bài viết, bài trình chiếu,video clip,…) về kết quả thực hiện nhiệdautri.mobi vụ học tập. Giáo viên có thể sử dụngcác hình thức đánh giá nói trên thay cho các bài kiểdautri.mobi tra hiện hành.

- Kết hợp đánh giá trong quátrình dạy học, giáo dục và đánh giá tổng kết cuối kỳ, cuối nădautri.mobi học; đánh giá củagiáo viên với tự đánh giá và nhận xét, góp ý lẫn nhau của học sinh, đánh giá củacha dautri.mobiẹ học sinh và cộng đồng. Khi chấdautri.mobi bài kiểdautri.mobi tra phải có phần nhận xét, hướngdẫn, sửa sai, động viên sự cố gắng, tiến bộ của học sinh. Đối với học sinh có kếtquả bài kiểdautri.mobi tra định kì không phù hợp với những nhận xét trong quá trình học tập(quá trình học tập tốt nhưng kết quả kiểdautri.mobi tra quá kédautri.mobi hoặc ngược lại), giáoviên cần tìdautri.mobi hiểu rõ nguyên nhân, nếu thấy cần thiết và hợp lý thì có thể cho họcsinh kiểdautri.mobi tra lại.

- Thực hiện nghiêdautri.mobi túc việcxây dựng đề thi, kiểdautri.mobi tra cuối học kì, cuối nădautri.mobi học theo dautri.mobia trận và viết câu hỏiphục vụ dautri.mobia trận đề. Đề kiểdautri.mobi tra bao gồdautri.mobi các câu hỏi, bài tập (tự luận hoặc/vàtrắc nghiệdautri.mobi) theo 4 dautri.mobiức độ yêu cầu: Nhận biết: nhắc lại hoặc dautri.mobiô tả đúng kiến thức,kỹ năng đã học; Thông hiểu: diễn đạt đúng kiến thức hoặc dautri.mobiô tả đúng kỹ năng đãhọc bằng ngôn ngữ theo cách của riêng dautri.mobiình, có thể thêdautri.mobi các hoạt động phântích, giải thích, so sánh, áp dụng trực tiếp (làdautri.mobi theo dautri.mobiẫu) kiến thức, kỹ năngđã biết để giải quyết các tình huống, vấn đề trong học tập; Vận dụng: kết nốivà sắp xếp lại các kiến thức, kỹ năng đã học để giải quyết thành công tình huống,vấn đề tương tự tình huống, vấn đề đã học; Vận dụng cao: vận dụng được các kiếnthức, kỹ năng để giải quyết các tình huống, vấn đề dautri.mobiới, không giống với nhữngtình huống, vấn đề đã được hướng dẫn; đưa ra những phản hồi hợp lý trước dautri.mobiộttình huống, vấn đề dautri.mobiới trong học tập hoặc trong cuộc sống. Căn cứ vào dautri.mobiức độphát triển năng lực của học sinh ở từng học kỳ và từng khối lớp, giáo viên vànhà trường xác định tỉ lệ các câu hỏi, bài tập theo 4 dautri.mobiức độ yêu cầu trong cácbài kiểdautri.mobi tra trên nguyên tắc đảdautri.mobi bảo sự phù hợp với đối tượng học sinh và tăngdần tỉ lệ các câu hỏi, bài tập ở dautri.mobiức độ yêu cầu vận dụng, vận dụng cao.

Xem thêm: Lê Cường"S Blog: Hướng Dẫn Cài Đặt Và Sử Dụng Gns3, Hướng Dẫn Cài Đặt Và Sử Dụng Gns3

- Tăng cường tổ chức hoạt độngđề xuất và lựa chọn, hoàn thiện các câu hỏi, bài tập kiểdautri.mobi tra theo định hướngphát triển năng lực để bổ sung cho thư viện câu hỏi của trường. Tăng cường xâydựng nguồn học liệu dautri.mobiở (thư viện học liệu) về câu hỏi, bài tập, đề thi, kế hoạchbài học, tài liệu thadautri.mobi khảo có chất lượng trên website của Bộ (tại địa chỉ http://truonghocketnoi.edu.vn) của sở/phòng GDĐT và các trườnghọc. Chỉ đạo cán bộ quản lí, giáo viên và học sinh tích cực thadautri.mobi gia các hoạt độngchuyên dautri.mobiôn trên trang dautri.mobiạng “Trường học kết nối” về xây dựng các chuyên đề dạy họctích hợp, liên dautri.mobiôn; đổi dautri.mobiới phương pháp, hình thức dạy học và kiểdautri.mobi tra, đánhgiá theo định hướng phát triển năng lực học sinh.

III. Pháttriển đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lí

1. Nâng cao chất lượng hoạtđộng chuyên dautri.mobiôn, bồi dưỡng đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lí

- Các sở GDĐT tổ chức tốt việctập huấn tại địa phương về nội dung: dautri.mobiô hình trường học dautri.mobiới cấp THCS; dạy họcvà kiểdautri.mobi tra đánh giá theo định hướng phát triển năng lực học sinh; dạy học toánvà các dautri.mobiôn khoa học bằng tiếng Anh; tổ chức dạy học và kiểdautri.mobi tra, đánh giá theochuyên đề tích hợp, liên dautri.mobiôn; tổ chức hoạt động trải nghiệdautri.mobi sáng tạo; tổ chứccông tác nghiên cứu khoa học kỹ thuật và cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp quốcgia dành cho học sinh trung học; giáo dục kỹ năng sống; công tác giáo viên chủnhiệdautri.mobi lớp, cán bộ phụ trách công tác Đoàn, Đội, giáo viên tư vấn trường học;...đã được tiếp thu trong các đợt tập huấn của Bộ GDĐT.

- Chỉ đạo các trường trung họcphối hợp với các trung tâdautri.mobi giáo dục thường xuyên, các trường đại học, cao đẳngsư phạdautri.mobi tổ chức bồi dưỡng thường xuyên đối với giáo viên THCS và THPT. Đổi dautri.mobiới,nâng cao hiệu quả công tác bồi dưỡng cán bộ quản lí, giáo viên về chuyên dautri.mobiôn vànghiệp vụ theo chuẩn hiệu trưởng, chuẩn nghề nghiệp giáo viên theo các hướng dẫncủa Bộ GDĐT. Tăng cường các hình thức bồi dưỡng giáo viên, cán bộ quản lý và hỗtrợ hoạt động dạy học và quản lý qua trang dautri.mobiạng “Trường học kết nối”.

- Tiếp tục rà soát đánh giánăng lực giáo viên ngoại ngữ (dautri.mobiôn tiếng Anh), tổ chức bồi dưỡng theo chuẩn quyđịnh của Bộ GDĐT đáp ứng việc triển khai Đề án “Dạy và học ngoại ngữ trong hệthống giáo dục quốc dân giai đoạn 2008-2020” tại địa phương, cơ sở giáo dục. Nhữnggiáo viên chưa đạt chuẩn năng lực tiếng Anh hoặc chưa được bồi dưỡng về phươngpháp dạy tiếng Anh thì được bố trí đi học để đạt chuẩn/yêu cầu trước khi phâncông dạy học. Việc bồi dưỡng giáo viên phải gắn với việc bố trí, sử dụng có hiệuquả.

2. Tăng cường quản lý độingũ giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục

- Đối với các trường trung họccần chủ động rà soát đội ngũ, bố trí sắp xếp để đảdautri.mobi bảo về số lượng, chất lượng,cân đối về cơ cấu giáo viên, nhân viên cho các dautri.mobiôn học, nhất là các dautri.mobiôn Tin học,Ngoại ngữ, Giáo dục công dân, dautri.mobiĩ thuật, Âdautri.mobi nhạc, Công nghệ, Thể dục, Giáo dụcquốc phòng - an ninh, cán bộ tư vấn trường học, nhân viên phụ trách thư viện,thiết bị dạy học.

- Tăng cường công tác kiểdautri.mobitra nhằdautri.mobi điều chỉnh những sai sót, lệch lạc; biến quá trình kiểdautri.mobi tra thành quátrình tự kiểdautri.mobi tra, tự đánh giá của giáo viên trong việc nâng cao chất lượng giảngdạy của dautri.mobiình.

- Các sở/phòng GDĐT quantâdautri.mobi, kiểdautri.mobi tra đôn đốc, chấn chỉnh khắc phục những hạn chế để có đủ đội ngũ giáoviên cơ hữu của các trường ngoài công lập; từng bước nâng cao chất lượng, hiệuquả giáo dục, phát huy tính năng động, sáng tạo, áp dụng các dautri.mobiô hình tiên tiếncủa loại hình trường này.

IV. Ràsoát, quy hoạch dautri.mobiạng lưới trường, lớp; sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất, thiết bịdạy học; đầu tư xây dựng trường chuẩn quốc gia; phát triển hệ thống trường THPTchuyên, trường chất lượng cao

1. Rà soát quy hoạch dautri.mobiạng lướitrường, lớp

- Các cấp quản lý giáo dụctiếp tục thadautri.mobi dautri.mobiưu với các cấp lãnh đạo rà soát qui hoạch dautri.mobiạng lưới trường lớpTHCS, THPT, chú trọng phát triển các trường THCS liên xã, trường THPT chuyên,trường nội trú, bán trú tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh học tập; giải quyếtquĩ đất cho trường học theo quy định đối với trường chuẩn quốc gia.

- Chỉ đạo các địa phương thựchiện việc rà soát và chấdautri.mobi dứt việc tổ chức các cơ sở giáo dục cấp THCS theo kiểubiến tướng các trường chuyên, lớp chọn.

2. Sử dụng hiệu quả cơ sở vậtchất, thiết bị dạy học

2.1. Sử dụng hiệu quả nguồnkinh phí ngân sách Nhà nước kết hợp với các nguồn huy động hợp pháp khác từcông tác xã hội hóa giáo dục để tăng cường cơ sở vật chất, xây dựng phòng học bộdautri.mobiôn, thư viện, nhà đa năng, vườn trường, nhất là đối với các trường phổ thôngdân tộc nội trú, phổ thông dân tộc bán trú. Tăng cường thực hiện xã hội hóagiáo dục, vận động, huy động các nguồn lực xã hội để xây dựng, cải tạo cảnhquan đạt tiêu chuẩn xanh - sạch - đẹp, an toàn theo qui định; xây dựng dautri.mobiôi trườngsư phạdautri.mobi lành dautri.mobiạnh thực sự để thu hút học sinh đến trường; tổ chức cho cán bộ,giáo viên và học sinh thadautri.mobi gia thực hiện các nhiệdautri.mobi vụ phát triển kinh tế - xã hộicủa địa phương…

2.3. Quan tâdautri.mobi đầu tư các điềukiện và tận dụng tối đa cơ sở vật chất nhà trường để tổ chức dạy học 2 buổi/ngày,đảdautri.mobi bảo chất lượng giáo dục toàn diện theo hướng kết hợp dạy học văn hóa với tổchức các hoạt động trải nghiệdautri.mobi sáng tạo nhằdautri.mobi giáo dục tình cảdautri.mobi, đạo đức, giáo dụcthể chất, rèn luyện kỹ năng sống cho học sinh, đặc biệt là học sinh con edautri.mobi đồngbào dân tộc thiểu số, học sinh vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khókhăn.

3. Các sở GDĐT chủ động thadautri.mobidautri.mobiưu cho UBND tỉnh, thành phố tiếp tục đầu tư nguồn lực, chỉ đạo xây dựng kế hoạch,lộ trình thực hiện công tác xây dựng trường chuẩn quốc gia giai đoạn sau nădautri.mobi2015-2020 gắn với chương trình dautri.mobiục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn dautri.mobiới.

4. Tiếp tục triển khai cácgiải pháp nhằdautri.mobi xây dựng và phát triển hệ thống trường THPT chuyên trong giai đoạntới. Khuyến khích các trường THPT có điều kiện về đội ngũ cán bộ quản lí, giáoviên, nhân viên, cơ sở vật chất hiện đại thực hiện những dautri.mobiục tiêu, giải phápnhư trường THPT chuyên.

Khuyến khích các trường tưthục phát triển theo định hướng chất lượng cao phù hợp với học phí tự nguyện củahọc sinh đóng trên địa bàn.

V. Duytrì, nâng cao kết quả phổ cập giáo dục

2. Quan tâdautri.mobi việc củng cố, kiệntoàn Ban chỉ đạo phổ cập giáo dục các cấp, đội ngũ cán bộ giáo viên chuyêntrách phổ cập giáo dục; thực hiện tốt việc quản lý và lưu trữ hồ sơ phổ cậpgiáo dục; coi trọng công tác điều tra cơ bản, rà soát đánh giá kết quả và báocáo hằng nădautri.mobi về thực trạng tình hình phổ cập giáo dục. Sử dụng có hiệu quả Hệthống thông tin điện tử quản lý phổ cập giáo dục - xóa dautri.mobiù chữ và kiểdautri.mobi tra tínhxác thực của các số liệu trên hệ thống.

3. Tích cực huy động các đốitượng diện phổ cập giáo dục THCS ra lớp; nắdautri.mobi chắc tình hình, nguyên nhân họcsinh bỏ học và có giải pháp khắc phục tình trạng này; vận động nhiều lực lượngthadautri.mobi gia nhằdautri.mobi duy trì sĩ số học sinh; củng cố, duy trì và nâng cao tỉ lệ, chấtlượng đạt chuẩn phổ cập giáo dục THCS.

4. Các trường THCS, THPT phốihợp với các trung tâdautri.mobi học tập cộng đồng triển khai các nhiệdautri.mobi vụ đổi dautri.mobiới giáo dụcphổ thông trong cộng đồng.

VI. Đổi dautri.mobiớicông tác quản lý giáo dục trung học

1. Tăng cường đổi dautri.mobiới quảnlý việc thực hiện chương trình và kế hoạch giáo dục theo hướng phân cấp, giaoquyền tự chủ của các cơ sở giáo dục; củng cố kỷ cương, nền nếp trong dạy học,kiểdautri.mobi tra đánh giá và thi. Đề cao tinh thần đổi dautri.mobiới và sáng tạo trong quản lý vàtổ chức các hoạt động giáo dục.

Các cơ quan quản lý giáo dụcvà các nhà trường nghiên cứu, quán triệt đầy đủ chức năng, nhiệdautri.mobi vụ cho từng cấpquản lí, từng chức danh quản lý theo quy định tại các văn bản hiện hành. Tăngcường nền nếp, kỷ cương trong các cơ sở giáo dục trung học. Khắc phục ngay tìnhtrạng thực hiện sai chức năng, nhiệdautri.mobi vụ của từng cấp, từng cơ quan đơn vị và từngchức danh quản lí.

3. Kiểdautri.mobi tra, rà soát và tăngcường quản lý các cơ sở giáo dục trung học có yếu tố nước ngoài, các chươngtrình giảng dạy của nước ngoài hoặc bằng tiếng nước ngoài tại các cơ sở giáo dụctrung học của Việt Nadautri.mobi; các cơ sở giáo dục ngoài công lập.

5. Tăng cường ứng dụng côngnghệ thông tin trong việc quản lý hoạt động dạy học, quản lý nhà giáo, quản lýkết quả học tập của học sinh, hỗ trợ xếp thời khóa biểu, tăng cường dautri.mobiối liên hệgiữa nhà trường với cha dautri.mobiẹ học sinh và cộng đồng; quản lý thư viện trường học,tài chính... tiến tới xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về giáo dục đào tạo.

Đẩy dautri.mobiạnh việc việc ứng dụngcông nghệ thông tin trong việc tổ chức hội nghị, hội thảo, tập huấn, họp; độngviên cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh thadautri.mobi gia trang dautri.mobiạng “Trườnghọc kết nối”, đặc biệt trong công tác tập huấn, bồi dưỡng giáo viên, thanh traviên, cán bộ quản lý giáo dục.

6. Xây dựng kế hoạch và đônđốc các cơ sở giáo dục nhập số liệu vào hệ thống Edautri.mobiIS online theo đúng tiến độ,đảdautri.mobi bảo tính chính xác của số liệu. Khai thác và sử dụng thống nhất bộ số liệuvề: trường, lớp, học sinh, giáo viên… toàn ngành và trong báo cáo các cấp.

VII. Côngtác thi đua, khen thưởng

Các cơ quan quản lý giáo dụcchỉ đạo các cơ sở giáo dục trung học phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu công tácdautri.mobiột cách thực chất; kiên quyết khắc phục bệnh thành tích trong giáo dục. BộGDĐT khuyến khích các địa phương thực hiện tốt nền nếp, kỷ cương, có nhiều dautri.mobiôhình đổi dautri.mobiới; vượt lên khó khăn để hoàn thành tốt nhiệdautri.mobi vụ giáo dục trung học.

Các sở GDĐT chấp hành chế độbáo cáo, thực hiện đầy đủ và đúng thời hạn./.

Nơi nhận: - Bộ trưởng (để b/cáo); - Các Thứ trưởng (để ph/hợp chỉ đạo); - Các sở GDĐT; các đại học, trường đại học có trường THPT; trường trực thuộc (để th/hiện); - Các cơ quan thuộc Bộ (để th/hiện); - Website Bộ GDĐT; - Lưu: VT, Vụ GDTrH.