Hướng dẫn số 15-hd/vptw ngày 14/12/2016 của văn phòng trung ương đảng

     
underlying connection was closed: An unexpected error occurred on a send. Chỉ đạo việc giao nộp hồ sơ lưu trữ Đảng


Bình quân ở các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc mỗi năm tiếp nhận khoảng 5m giá tài liệu bó gói và 75 hồ sơ chủ yếu được lập từ văn bản do chính cơ quan phát hành tại văn thư, hồ sơ hội nghị Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và hồ sơ vụ việc, kiểm tra, giám sát ở ủy ban kiểm tra.Văn phòng Tỉnh ủy thực hiện tốt chức năng tham mưu giúp Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo, kiểm tra công tác văn thư, lưu trữ, năm 2016, 2017, 2018 tổ chức kiểm tra, hướng dẫn nghiệp vụ tại 17 huyện ủy, thị ủy, thành ủy; 5 cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy; 2 đảng ủy và Báo Gia Lai, Trường Chính trị tỉnh.

Hằng năm, Văn phòng Tỉnh ủy đều tổ chức Hội nghị văn phòng cấp ủy toàn tỉnh kết hợp tập huấn nghiệp vụ công tác văn phòng cho lãnh đạo văn phòng, chuyên viên tổng hợp, kế toán, cán bộ quản trị mạng và văn thư, lưu trữ của các cơ quan, tổ chức đảng cấp tỉnh và văn phòng các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc tỉnh. Một số huyện ủy, thành ủy, đảng ủy tổ chức hoặc phối hợp với Văn phòng Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị tập huấn công tác văn phòng, văn thư, lưu trữ cho các cơ quan, tổ chức đảng, đoàn thể chính trị - xã hội trực thuộc, như: Krông Pa, Chư Prông, Đức Cơ, Pleiku... tự tổ chức; Đảng ủy Công an tỉnh, Văn phòng Huyện ủy các huyện: Ia Grai, Đak Đoa, Mang Yang, Kbang... phối hợp với Văn phòng Tỉnh ủy tổ chức và thực hiện tốt việc kiểm tra, hướng dẫn nghiệp vụ. Qua đó, giúp công tác văn phòng, văn thư, lưu trữ các cấp ủy thực hiện nền nếp, khoa học hơn, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức đối với việc lập hồ sơ, nộp lưu hồ sơ vào lưu trữ cơ quan.

Bạn đang xem: Hướng dẫn số 15-hd/vptw ngày 14/12/2016 của văn phòng trung ương đảng

Cấp ủy các cơ quan, đơn vị đã từng bước quan tâm, chú trọng đến công tác lãnh đạo, chỉ đạo cán bộ, công chức trong việc lập hồ sơ công việc được giao và thực hiện nộp lưu hồ sơ, tài liệu vào lưu trữ cơ quan theo Quy định số 29-QĐ/VPTW và Hướng dẫn số 17-HD/VPTW của Văn phòng Trung ương Đảng. Văn phòng Tỉnh ủy và một số đơn vị đã ban hành danh mục hồ sơ; đồng thời, trực tiếp xuống cơ sở để kiểm tra, hướng dẫn việc lập hồ sơ. Vì vậy, công tác lập hồ sơ, nộp lưu hồ sơ vào lưu trữ cơ quan có sự chuyển biến qua từng năm. Bình quân ở các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc mỗi năm tiếp nhận khoảng 5m giá tài liệu bó gói và 75 hồ sơ chủ yếu được lập từ văn bản do chính cơ quan phát hành tại văn thư, hồ sơ hội nghị Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và hồ sơ vụ việc, kiểm tra, giám sát ở ủy ban kiểm tra.

Xem thêm: Hướng Dẫn Cách Nhắn Tin Với Bạn Gái Không Gây Nhàm Chán, 2 Cách Nhắn Tin Làm Quen Gái Pro Nhất Năm

Để công tác văn thư, lưu trữ trong hệ thống khối Đảng các cấp ngày càng đi vào nề nếp, hoạt động có hiệu quả, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, trong thời gian tới, các cơ quan, đơn vị tăng cường phổ biến, chỉ đạo thực hiện Luật Lưu trữ năm 2011; Quy định số 270-QĐ/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, Văn phòng Trung ương, Cục Lưu trữ Văn phòng Trung ương về công tác văn thư, lưu trữ, công tác lập hồ sơ, giao nộp hồ sơ.

Tăng cường công tác kiểm tra, hướng dẫn, tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ văn thư, lưu trữ cho các cơ quan, đơn vị.

Bố trí cán bộ đủ năng lực, trình độ chuyên môn nghiệp vụ về công tác văn thư, lưu trữ theo Luật Lưu trữ và Quy định số 270-QĐ/TW. Bố trí kinh phí để giải quyết dứt điểm khối tài liệu tồn đọng của các cơ quan, đơn vị.