Mẫu báo cáo lưu chuyển tiền tệ trực tiếp, gián tiếp theo tt 133 và 200

     

Lập báo cáo lưu lại chuyển tiền tệ theo Thông tứ 200 (cách thức trực tiếp). Báo cáo lưu giao dịch chuyển tiền tệ là một giữa những báo cáo quan trọng đặc biệt phản ảnh dòng vốn rời khỏi cùng vào của chúng ta. Đối cùng với báo cáo Lưu giao dịch chuyển tiền tệ gồm giải pháp lập là theo phương thức trực tiếp hoặc con gián tiếp. Đại lý thuế Công Minc xin chia sẻ với các bạn cách lập report lưu lại giao dịch chuyển tiền tệ theo Thông tư 200 theo phương pháp trực tiếp.

Bạn đang xem: Mẫu báo cáo lưu chuyển tiền tệ trực tiếp, gián tiếp theo tt 133 và 200

*

Lập báo cáo lưu giao dịch chuyển tiền tệ trực tiếp theo Thông tứ 200 tự chuyển động khiếp doanh:

– Tiền thu từ bán sản phẩm, cung cấp hình thức dịch vụ với lợi nhuận khác (Mã số 01)

+ Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này được lấy từ sổ kế toán thù các tài khoản 111, tài khoản 112, sổ kế toán các thông tin tài khoản bắt buộc thu, sau khi đối chiếu với sổ kế toán các tài khoản 511, 131 hoặc những thông tin tài khoản 515, 121 cụ thể số tiền thu từ bỏ cung cấp bệnh khoán sale.

+ Doanh nghiệp rước số liệu tự các tài khoản đối ứng nhỏng sau: Nợ thông tin tài khoản 111 112 Có tài khoản 511 3331 131 121

– Tiền chi trả cho tất cả những người hỗ trợ sản phẩm hoá, dịch vụ (Mã số 02)

+ Số liệu nhằm ghi vào tiêu chí này được rước từ sổ kế tân oán các tài khoản 111, 112, sổ kế tân oán các thông tin tài khoản yêu cầu thu và đi vay mượn sau khi đối chiếu cùng với sổ kế tân oán các thông tin tài khoản 331, các TK hàng tồn kho. Chỉ tiêu này được ghi bằng số âm (…)

+ Doanh nghiệp rước số liệu từ bỏ các thông tin tài khoản đối ứng như sau: Có tài khoản 111 112 Nợ tài khoản 331 151 152 153 154 155 156 157 158

– Tiền đưa ra trả cho tất cả những người lao cồn (Mã số 03)

+ Số liệu nhằm ghi vào tiêu chí này được mang từ bỏ sổ kế toán thù các tài khoản 111, 112 sau thời điểm đối chiếu cùng với sổ kế toán tài khoản 334. Chỉ tiêu này được ghi ngay số âm (…).

+ Doanh nghiệp rước số liệu tự những tài khoản đối ứng nhỏng sau: Có tài khoản 111 112 Nợ tài khoản 334

– Tiền lãi vay đã trả (Mã số 04)

+ Số liệu để ghi vào tiêu chí này được mang trường đoản cú sổ kế toán những thông tin tài khoản 111, 112, 113, sổ kế tân oán các thông tin tài khoản buộc phải thu đối ứng với sổ kế toán tài khoản 335, 635, 242 với những Tài khoản liên quan khác.

+ Chỉ tiêu này được ghi ngay số âm dưới hiệ tượng ghi trong ngoặc đối kháng (…).

+ Doanh nghiệp rước số liệu từ bỏ các thông tin tài khoản đối ứng nlỗi sau: Có thông tin tài khoản 111 112 113 Nợ thông tin tài khoản 335 Tài khoản 635 242 và TK tương quan khác

– Thuế TNDN đang nộp (Mã số 05)

+ Số liệu để ghi vào tiêu chí này được đem trường đoản cú sổ kế tân oán những tài khoản 111, 112, 113 đối ứng cùng với sổ kế tân oán thông tin tài khoản 3334. Chỉ tiêu này được ghi thông qua số âm bên dưới hiệ tượng ghi vào ngoặc đơn ( …).

+ Doanh nghiệp lấy số liệu trường đoản cú những thông tin tài khoản đối ứng nlỗi sau: Có thông tin tài khoản 111 112 113 Nợ tài khoản 3334

– Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh (Mã số 06)

+ Số liệu nhằm ghi vào tiêu chí này rước từ bỏ sổ kế tân oán các thông tin tài khoản 111, thông tin tài khoản 112 sau thời điểm đối chiếu với sổ kế toán thù những thông tin tài khoản 711, tài khoản 133, 141, tài khoản 244 với sổ kế toán các tài khoản không giống có tương quan vào kỳ report.

+ Doanh nghiệp đem số liệu từ những tài khoản đối ứng nlỗi sau: Nợ thông tin tài khoản 111 112 Có thông tin tài khoản 711 tài khoản 133 Tài khoản 141 Tài khoản 244với các TK liên quan khác

– Tiền đưa ra không giống mang đến hoạt động kinh doanh (Mã số 07)

+ Số liệu nhằm ghi vào tiêu chuẩn này rước từ bỏ sổ kế toán các tài khoản 111, 112, 113 vào kỳ báo cáo, sau khi đối chiếu với sổ kế tân oán những tài khoản 811, 161, 244, 333, 338, 344, 352, 353, 356 và những Tài khoản liên quan không giống. Chỉ tiêu này được ghi bằng số âm dưới vẻ ngoài ghi trong ngoặc đối chọi (…).

+ Doanh nghiệp mang số liệu từ bỏ những tài khoản đối ứng nlỗi sau: Có thông tin tài khoản 111 112 113 Nợ thông tin tài khoản 811 161 244 333 338 344 352 353 356 với các tài khoản liên quan khác

– Lưu chuyển khoản thuần tự vận động kinh doanh (Mã số 20)

+ Mã số trăng tròn = Mã số 01 + Mã số 02 + Mã số 03 + Mã số 04 + Mã số 05 + Mã số 06 + Mã số 07

+ Nếu số liệu tiêu chuẩn này là số âm thì ghi trong ngoặc 1-1 (…).

Lập report các tiêu chí luồng chi phí trường đoản cú vận động đầu tư

– Tiền đưa ra buôn bán, desgin TSCĐ cùng những tài sản lâu dài khác (Mã số 21)

+ Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này lấy tự sổ kế toán thù các thông tin tài khoản 111, 112, 113, sổ kế toán các tài khoản đề nghị thu, sổ kế tân oán thông tin tài khoản 3411, sổ kế toán thù thông tin tài khoản 331 đối ứng với sổ kế toán thù các tài khoản 211, 213, 217, 241 trong các kỳ báo cáo.

+ Doanh nghiệp rước số liệu trường đoản cú những thông tin tài khoản đối ứng như sau: Có tài khoản 111 112 113 Nợ thông tin tài khoản 211 Tài khoản 213 Tài khoản 217 241 Tài khoản 331 3411

+ Chỉ tiêu này được ghi thông qua số âm dưới bề ngoài ghi trong ngoặc đơn (…).

– Tiền thu tkhô hanh lý, nhượng chào bán TSCĐ và các tài sản lâu dài khác (Mã số 22)

+ Số liệu nhằm ghi vào chỉ tiêu này là chênh lệch thân số chi phí thu với số chi phí chi cho bài toán tkhô hanh lý, nhượng buôn bán TSCĐ, BĐSĐT cùng những tài sản lâu năm không giống.

+ Số chi phí nhận được mang trường đoản cú sổ kế toán các tài khoản 111, 112, 113 đối ứng với sổ kế toán thù những tài khoản 711, 5117, 131

 Doanh nghiệp lấy số liệu từ bỏ những tài khoản đối ứng như sau: Nợ tài khoản 111 112 113 Có tài khoản 711 5117 131

+ Số chi phí đưa ra được lấy tự sổ kế toán thù những thông tin tài khoản 111, 112, 113 đối ứng cùng với sổ kế toán những tài khoản 632, 811.

 Doanh nghiệp rước số liệu từ các thông tin tài khoản đối ứng nhỏng sau: Có tài khoản 111, 112, 113 Nợ tài khoản 632, 811.

+ Chỉ tiêu này được ghi ngay số âm dưới bề ngoài ghi trong ngoặc đơn (…) ví như số chi phí thực thu bé dại hơn số tiền thực chi với ghi ngay số dương nếu như số chi phí thực thu lớn hơn thực chi.

– Tiền bỏ ra cho vay với tải các mức sử dụng nợ của đơn vị chức năng khác (Mã số 23)

+ Số liệu để ghi vào tiêu chí này rước trường đoản cú sổ kế toán thù các tài khoản 111, 112, 113 đối ứng cùng với sổ kế toán thù thông tin tài khoản 128, Tài khoản 17một trong các kỳ báo cáo.

+ Doanh nghiệp đem số liệu trường đoản cú những thông tin tài khoản đối ứng như sau: Có tài khoản 111 112 113 Nợ tài khoản 128 Tài khoản 171

+ Chỉ tiêu này được ghi thông qua số âm dưới bề ngoài ghi trong ngoặc đối kháng (…).

– Tiền tịch thu cho vay, bán lại qui định nợ của đơn vị khác (Mã số 24)

+ Số liệu để ghi vào tiêu chuẩn này lấy từ sổ kế toán thù các TK 111, 112, 113, sau thời điểm đối chiếu với sổ kế toán tài khoản 128 , 17một trong những kỳ báo cáo.

+ Doanh nghiệp lấy số liệu tự những tài khoản đối ứng nlỗi sau: Nợ TK 111 112 113 Có TK 128 171

– Tiền đưa ra chi tiêu góp vốn vào đơn vị không giống (Mã số 25)

+ Số liệu để ghi vào tiêu chuẩn này lấy từ bỏ sổ kế toán các thông tin tài khoản 111, 112, 113, sau khoản thời gian so sánh với sổ kế toán các thông tin tài khoản 221, 222, 2281, 331 trong những kỳ báo cáo.

+ Doanh nghiệp đem số liệu trường đoản cú các thông tin tài khoản đối ứng nhỏng sau: Có tài khoản 111 112 113 Nợ tài khoản 221 222 2281 331

+ Số liệu này được ghi ngay số âm bên dưới bề ngoài ghi vào ngoặc đối chọi (…).

– Tiền tịch thu đầu tư vốn vào đơn vị khác (Mã số 26)

+ Số liệu nhằm ghi vào tiêu chí này lấy tự sổ kế tân oán những tài khoản 111, 112, 113, đối ứng với sổ kế toán các thông tin tài khoản 221, 222, 2281, 13một trong kỳ báo cáo.

Xem thêm: Hướng Dẫn Tăng Tốc Và Tối Ưu Hóa Windows 7 Từ A, Tăng Tốc Windows 7

– Thu lãi chi phí giải ngân cho vay, cổ tức và lợi nhuận được phân tách (Mã số 27)

+ Số liệu nhằm ghi vào chỉ tiêu này đem tự sổ kế toán những tài khoản 111, 112 đối ứng cùng với sổ kế toán tài khoản 515.

– Lưu chuyển khoản thuần từ bỏ vận động đầu tư chi tiêu (Mã số 30)

Mã số 30 = Mã số 21 + Mã số 22 + Mã số 23 + Mã số 24 + Mã số 25 + Mã số 26 + Mã số 27

Lập report những chỉ tiêu luồng chi phí từ bỏ chuyển động tài chính

– Tiền thu từ bỏ xây đắp cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ download (Mã số 31)

+ Số liệu nhằm ghi vào chỉ tiêu này lấy trường đoản cú sổ kế toán thù những tài khoản 111, 112, Tài khoản 113 sau khi đối chiếu cùng với sổ kế tân oán tài khoản 41một trong các kỳ báo cáo.

+ Doanh nghiệp mang số liệu từ những tài khoản đối ứng nhỏng sau: Nợ thông tin tài khoản 111 112 113 Có thông tin tài khoản 411

– Tiền trả lại vốn góp cho những nhà cài, mua lại cổ phiếu đã kiến tạo (Mã số 32)

+ Số liệu nhằm ghi vào tiêu chí này lấy từ sổ kế toán các thông tin tài khoản 111, 112, 113, sau thời điểm so sánh với sổ kế toán thù các tài khoản 411, 419 vào kỳ report.

+ Doanh nghiệp mang số liệu từ bỏ những thông tin tài khoản đối ứng nhỏng sau: Có thông tin tài khoản 111 112 113 Nợ thông tin tài khoản 411 Tài khoản 419

+ Chỉ tiêu này được ghi bằng số âm dưới vẻ ngoài ghi trong ngoặc solo (…).

– Tiền thu từ đi vay (Mã số 33)

+ Số liệu để ghi vào tiêu chí này đem tự sổ kế tân oán các tài khoản 111, 112, 113, những thông tin tài khoản buộc phải trả sau khoản thời gian so sánh với sổ kế tân oán các tài khoản 171, Tài khoản 3411, Tài khoản 3431, Tài khoản 3432 , Tài khoản 41112với các tài khoản không giống có tương quan trong kỳ report.

+ Doanh nghiệp rước số liệu tự những tài khoản đối ứng nhỏng sau: Nợ tài khoản 111 112 113 Có Tài khoản 3411, Tài khoản 3431, Tài khoản 3432 , Tài khoản 41112 cùng những thông tin tài khoản liên quan khác

– Tiền trả nợ nơi bắt đầu vay mượn (Mã số 34)

+ Số liệu nhằm ghi vào tiêu chuẩn này lấy từ bỏ sổ kế tân oán các thông tin tài khoản 111, 112, sổ kế toán thù những tài khoản phải thu đối ứng với sổ kế tân oán thông tin tài khoản 171, 3411, 3431, 3432, 41112 trong kỳ report.

+ Doanh nghiệp mang số liệu từ bỏ những tài khoản đối ứng nlỗi sau: Có tài khoản 111 112 113 Nợ Tài khoản 3411, Tài khoản 3431, Tài khoản 3432 , Tài khoản 41112 cùng các thông tin tài khoản tương quan không giống.

+ Chỉ tiêu này được ghi bằng số âm dưới hình thức ghi trong ngoặc đơn (…).

– Tiền trả nợ nơi bắt đầu thuê tài chính (Mã số 35)

+ Số liệu nhằm ghi vào tiêu chí này rước trường đoản cú sổ kế toán những tài khoản 111, 112, 113, sổ kế toán các thông tin tài khoản nên thu đối ứng với sổ kế toán thù tài khoản 3412 trong kỳ báo cáo.

+ Doanh nghiệp đem số liệu từ bỏ các tài khoản đối ứng như sau: Có thông tin tài khoản 111 112 113 Nợ thông tin tài khoản Tài khoản 3412

+ Chỉ tiêu này được ghi thông qua số âm bên dưới hiệ tượng ghi vào ngoặc đối chọi (…).

– Cổ tức, lợi nhuận đang trả cho công ty download (Mã số 36)

+ Số liệu để ghi vào tiêu chí này đem từ sổ kế toán những thông tin tài khoản 111, 112, 113 đối ứng với sổ kế toán các thông tin tài khoản 421, 338.

+ Doanh nghiệp rước số liệu tự các tài khoản đối ứng như sau: Có tài khoản 111 112 113 Nợ ài khoản 421 338

+ Chỉ tiêu này được ghi thông qua số âm bên dưới hiệ tượng ghi trong ngoặc solo (…).

– Lưu giao dịch chuyển tiền thuần trường đoản cú chuyển động tài thiết yếu (Mã số 40)

Mã số 40 = Mã số 31 + Mã số 32 + Mã số 33 + Mã số 34 + Mã số 35 + Mã số 36.

Tổng hợp các luồng tiền trong kỳ

– Lưu chuyển khoản thuần vào kỳ (Mã số 50)

+ Mã số 50 = Mã số đôi mươi + Mã số 30 + Mã số 40.

+ Nếu số liệu tiêu chuẩn này là số âm thì ghi vào ngoặc đối chọi (…).

– Tiền cùng tương đương tiền thời điểm đầu kỳ (Mã số 60)

+ Chỉ tiêu này được lập căn cứ vào số liệu chỉ tiêu “Tiền với tương tự tiền” vào đầu kỳ báo cáo (Mã số 110, cột “Số đầu kỳ” trên Bảng Cân đối kế toán).

– Ảnh hưởng trọn của thay đổi tỷ giá hối hận đoái quy thay đổi ngoại tệ (Mã số 61)

+ Số liệu để ghi vào tiêu chí này được lấy trường đoản cú sổ kế toán những thông tin tài khoản 111, 112, 113, 128 cùng những thông tin tài khoản liên quan (chi tiết các khoản bằng lòng quan niệm là tương tự tiền đối ứng với sổ kế tân oán chi tiết thông tin tài khoản 4131 trong những kỳ báo cáo.

+ Chỉ tiêu này được ghi bằng số dương nếu có lãi tỷ giá và được ghi thông qua số âm dưới hiệ tượng ghi trong ngoặc 1-1 (…) giả dụ phát sinh lỗ tỷ giá.

– Tiền cùng tương tự chi phí vào cuối kỳ (Mã số 70)

+ Mã số 70 = Mã số 50 + Mã số 60 + Mã số 61.

+ Chỉ tiêu này buộc phải khớp với tiêu chuẩn “Tiền và tương đương tiền” cuối kỳ báo cáo (Mã số 110, cột “Số cuối kỳ” bên trên Bảng Cân đối kế toán).