Hướng dẫn cài crystal report vào trong visual studio 2010

*
– Giải nén và thiết đặt file CRforVS_XX_XX

Tạo project WPF Aplication vào Visual studio 2010

*

Nhấn F5 chạy lịch trình sẽ có được được Windows nlỗi sau:

*
Bạn đang xem: Hướng dẫn cài crystal report vào trong visual studio 2010

xmlns="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation"xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml"Title="In danh sách môn học" Height="428" Width="605">

Add CrytalReportViewer vào ToolboxClick đề nghị loài chuột bất kỳ tại vị trí làm sao trên Toolbox sau đó lựa chọn Choos Items..

*

Vẽ CrystalReportViewer vào Window (giống như Button, Listbox, ComboBox…)

*


xmlns="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation"xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml"Title="In danh sách môn học" Height="428" Width="605" xmlns:my="clr-namespace:SAPBusinessObjects.WPF.Viewer;assembly=SAPBusinessObjects.WPF.Viewer">

Nhấn F5 chạy lịch trình đã chạm chán một lỗi như sau

*


Error 4 The tag "CrystalReportsViewer" does not exist in XML namespace "clr-namespace:SAPBusinessObjects.WPF.Viewer;assembly=S APBusinessObjects.WPF.Viewer". Line 11 Position 10. E:CrytalReport_TutorialCrytalReport_TutorialMai nWindow.xaml


Xem thêm: Thông Tư 01/2011/Tt - Thã´Ng Tæ° 01/2011/Tt

Giải quyết lỗi bên trên như sau:

-Clichồng bắt buộc loài chuột trên project CrytalReport_Tutorial chọn Properties, thay đổi Target Framework từ .NET Framework 4 Client Protệp tin thành .NET Framework 4

*

Nhấn F5 chạy chương trình sẽ tiến hành screen nhỏng sau:

*

Tạo mới một tệp tin ReportClick phải chuột trên project CrytalReport_Tutorial lựa chọn Add tiếp đến chọn New Items…

*
*
*
*
*
Tạo một xự khiếu nại mang lại Button Xem bao gồm câu chữ nlỗi sau:
*
*

Tao database


create database qlsvgouse qlsvgocreate table nganh(manghen tuông nvarchar(30),tenntị nvarchar(255))gocreate table monhoc(mamh nvarchar(30),tenmh nvarchar(255),mantị nvarchar(30),)goinsert into nganh values("N01", "Cong nghe thong tin")insert into nganh values("N02", "Ke toan kiem toan")insert into nganh values("N03", "Dien tu")

insert into monhoc values("M01", "Ky thuat lap trinh","N01")insert into monhoc values("M02", "Co so du lieu","N01" )insert into monhoc values("M03", "Lap trinh huong doi tuong","N01" )insert into monhoc values("M04", "Tri tue nhan tao","N01")insert into monhoc values("M05", "Lap trinh web","N01" )insert into monhoc values("M06", "Phan tich thiet ke he thong","N01" )insert into monhoc values("M07", "He quan tri CSDL","N01")insert into monhoc values("M08", "Chuyen de Java","N01" )insert into monhoc values("M09", "Lap trinh do hoa","N01" )insert into monhoc values("M10", "Cao truc du lieu","N01" )

insert into monhoc values("M11", "Nguyen ly ke toan","N02")insert into monhoc values("M12", "Ke toan san xuat","N02" )insert into monhoc values("M13", "Tai chinh doanh nghiep","N02" )insert into monhoc values("M14", "Kinh te vi mo","N02")insert into monhoc values("M15", "Phan tich bao cao tai chinh","N02" )insert into monhoc values("M16", "Kinh te luong","N02" )insert into monhoc values("M17", "Tieng Anh thuong mai","N02")insert into monhoc values("M18", "Thue","N02" )

*
‘Sửa lại xự kiện của Button Xem như sau


using System;using System.Collections.Generic;using System.Linq;using System.Text;using System.Windows;using System.Windows.Controls;using System.Windows.Data;using System.Windows.Documents;using System.Windows.Input;using System.Windows.Media;using System.Windows.Media.Imaging;using System.Windows.Navigation;using System.Windows.Shapes;using CrystalDecisions.CrystalReports.Engine;using System.Data.SqlClient;using System.Data;

namespace CrytalReport_Tutorial

public partial class MainWindow : Windowpublic MainWindow()InitializeComponent();

private void cmdXem_Click(object sender, RoutedEventArgs e)SqlConnection conn = new SqlConnection();conn.ConnectionString = "Data Source=localhost;Initial Catalog=qlsv; User Id=sa; Password=sa";SqlDataAdapter da = new SqlDataAdapter();SqlCommand secmd = new SqlCommand("select * from monhoc", conn);da.SelectCommand = secmd;DataSet ds = new DataSet();domain authority.Fill(ds, "mh");

ReportDocument report = new ReportDocument();report.Load("..\..\DSMonHoc.rpt");report.SetDataSource(ds);crystalReportsViewer.ViewerChip Core.ReportSource = report;


Xem thêm: Hướng Dẫn Tạo Tài Khoản Zalo Trên Máy Tính & Web), Cách Đăng Ký Zalo Trên Điện Thoại

Tạo Dataphối mang đến CrytalReport

Click yêu cầu chuột trên project CrytalReport_Tutorial chọn Add tiếp đến lựa chọn New Items…

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Lần luợt kéo những file trong dataset mh vào Detail của Report

*
Save sầu và chạy chương thơm trình
*
Cliông xã button Xem đã lộ diện một lỗi như sau
*
Xử lý lỗi nlỗi sau:
*
*


*
*
*
*
*
*
*

Để tiện lợi vào quá trình làm việc các Line Object nên tiến hành các thao tác nhỏng sau:– Tgiỏi đổi Grid kích thước : 0.01– Tăng Zoom: 300

*
*
*
*
*
*
*
*
Tạo Fiel số sản phẩm công nghệ tựClichồng đề nghị loài chuột bên trên Running Toltal Fields sau đó lựa chọn New…
*
*
*
*
*


Chuyên mục: Hướng Dẫn - Hỏi Đáp