Gói cước sinh viên mobifone

     
Tên gói cước: đội gói cước tất cảD(7)DP(3)HD(5)HDP(4)M(3)MAX(3) nhu yếu tìm kiếm Thời hạn (NGÀY) vớ cả1(1)Không số lượng giới hạn thời gian(3) khoảng chừng giá (VNĐ) vớ cả1.000đ - 101.000đ101.000đ - 201.000đ201.000đ - 301.000đ301.000đ - 401.000đ401.000đ - 501.000đ501.000đ - 601.000đ601.000đ - 701.000đ701.000đ - 801.000đ801.000đ - 901.000đ901.000đ - 1001.000đ1001.000đ - 1101.000đ1101.000đ - 1201.000đ1201.000đ - 1301.000đ1301.000đ - 1401.000đ1401.000đ - 1501.000đ sau khi hết dung lượng Tất cảKhác(5)Ngừng bảo trì kết nối Internet(25)Ngừng liên kết Internet(1)Ngừng tróc nã cập(1)Tính cước theo gói điện thoại Internet đang sử dụng(3)Truy cập mạng internet miễn giá tiền với vận tốc thường(9) số lượng SMS miễn tổn phí Tất cả50 sms - 60 sms60 sms - 70 sms70 sms - 80 sms80 sms - 90 sms90 sms - 100 sms100 sms - 110 sms110 sms - 120 sms120 sms - 130 sms130 sms - 140 sms140 sms - 150 sms150 sms - 160 sms160 sms - 170 sms170 sms - 180 sms180 sms - 190 sms190 sms - 200 sms200 sms - 210 sms210 sms - 220 sms220 sms - 230 sms230 sms - 240 sms240 sms - 250 sms250 sms - 260 sms260 sms - 270 sms270 sms - 280 sms280 sms - 290 sms290 sms - 300 sms300 sms - 310 sms310 sms - 320 sms320 sms - 330 sms330 sms - 340 sms340 sms - 350 sms350 sms - 360 sms360 sms - 370 sms370 sms - 380 sms380 sms - 390 sms390 sms - 400 sms400 sms - 410 sms410 sms - 420 sms420 sms - 430 sms430 sms - 440 sms440 sms - 450 sms450 sms - 460 sms460 sms - 470 sms470 sms - 480 sms480 sms - 490 sms490 sms - 500 sms500 sms - 510 sms510 sms - 520 sms520 sms - 530 sms530 sms - 540 sms540 sms - 550 sms550 sms - 560 sms560 sms - 570 sms570 sms - 580 sms580 sms - 590 sms590 sms - 600 sms600 sms - 610 sms610 sms - 620 sms620 sms - 630 sms630 sms - 640 sms640 sms - 650 sms650 sms - 660 sms660 sms - 670 sms670 sms - 680 sms680 sms - 690 sms690 sms - 700 sms700 sms - 710 sms710 sms - 720 sms720 sms - 730 sms730 sms - 740 sms740 sms - 750 sms750 sms - 760 sms760 sms - 770 sms770 sms - 780 sms780 sms - 790 sms790 sms - 800 sms800 sms - 810 sms810 sms - 820 sms820 sms - 830 sms830 sms - 840 sms840 sms - 850 sms850 sms - 860 sms860 sms - 870 sms870 sms - 880 sms880 sms - 890 sms890 sms - 900 sms900 sms - 910 sms910 sms - 920 sms920 sms - 930 sms930 sms - 940 sms940 sms - 950 sms950 sms - 960 sms960 sms - 970 sms970 sms - 980 sms980 sms - 990 sms990 sms - 1000 sms1000 sms - 1010 sms1010 sms - 1020 sms1020 sms - 1030 sms1030 sms - 1040 sms1040 sms - 1050 sms1050 sms - 1060 sms1060 sms - 1070 sms1070 sms - 1080 sms1080 sms - 1090 sms1090 sms - 1100 sms1100 sms - 1110 sms1110 sms - 1120 sms1120 sms - 1130 sms1130 sms - 1140 sms1140 sms - 1150 sms1150 sms - 1160 sms1160 sms - 1170 sms1170 sms - 1180 sms1180 sms - 1190 sms1190 sms - 1200 sms1200 sms - 1210 sms1210 sms - 1220 sms1220 sms - 1230 sms1230 sms - 1240 sms1240 sms - 1250 sms1250 sms - 1260 sms1260 sms - 1270 sms1270 sms - 1280 sms1280 sms - 1290 sms1290 sms - 1300 sms1300 sms - 1310 sms1310 sms - 1320 sms1320 sms - 1330 sms1330 sms - 1340 sms1340 sms - 1350 sms1350 sms - 1360 sms1360 sms - 1370 sms1370 sms - 1380 sms1380 sms - 1390 sms1390 sms - 1400 sms1400 sms - 1410 sms1410 sms - 1420 sms1420 sms - 1430 sms1430 sms - 1440 sms1440 sms - 1450 sms1450 sms - 1460 sms1460 sms - 1470 sms1470 sms - 1480 sms1480 sms - 1490 sms1490 sms - 1500 sms1500 sms - 1510 sms
Tên gói cước: nhóm gói cước vớ cảD(7)DP(3)HD(5)HDP(4)M(3)MAX(3) yêu cầu tìm tìm Thời hạn (NGÀY) tất cả1(1)Không số lượng giới hạn thời gian(3) khoảng tầm giá (VNĐ) tất cả1.000đ - 101.000đ101.000đ - 201.000đ201.000đ - 301.000đ301.000đ - 401.000đ401.000đ - 501.000đ501.000đ - 601.000đ601.000đ - 701.000đ701.000đ - 801.000đ801.000đ - 901.000đ901.000đ - 1001.000đ1001.000đ - 1101.000đ1101.000đ - 1201.000đ1201.000đ - 1301.000đ1301.000đ - 1401.000đ1401.000đ - 1501.000đ sau khi hết dung lượng Tất cảKhác(5)Ngừng duy trì kết nối Internet(25)Ngừng liên kết Internet(1)Ngừng truy tìm cập(1)Tính cước theo gói smartphone Internet vẫn sử dụng(3)Truy cập mạng internet miễn giá thành với tốc độ thường(9) con số SMS miễn mức giá Tất cả50 sms - 60 sms60 sms - 70 sms70 sms - 80 sms80 sms - 90 sms90 sms - 100 sms100 sms - 110 sms110 sms - 120 sms120 sms - 130 sms130 sms - 140 sms140 sms - 150 sms150 sms - 160 sms160 sms - 170 sms170 sms - 180 sms180 sms - 190 sms190 sms - 200 sms200 sms - 210 sms210 sms - 220 sms220 sms - 230 sms230 sms - 240 sms240 sms - 250 sms250 sms - 260 sms260 sms - 270 sms270 sms - 280 sms280 sms - 290 sms290 sms - 300 sms300 sms - 310 sms310 sms - 320 sms320 sms - 330 sms330 sms - 340 sms340 sms - 350 sms350 sms - 360 sms360 sms - 370 sms370 sms - 380 sms380 sms - 390 sms390 sms - 400 sms400 sms - 410 sms410 sms - 420 sms420 sms - 430 sms430 sms - 440 sms440 sms - 450 sms450 sms - 460 sms460 sms - 470 sms470 sms - 480 sms480 sms - 490 sms490 sms - 500 sms500 sms - 510 sms510 sms - 520 sms520 sms - 530 sms530 sms - 540 sms540 sms - 550 sms550 sms - 560 sms560 sms - 570 sms570 sms - 580 sms580 sms - 590 sms590 sms - 600 sms600 sms - 610 sms610 sms - 620 sms620 sms - 630 sms630 sms - 640 sms640 sms - 650 sms650 sms - 660 sms660 sms - 670 sms670 sms - 680 sms680 sms - 690 sms690 sms - 700 sms700 sms - 710 sms710 sms - 720 sms720 sms - 730 sms730 sms - 740 sms740 sms - 750 sms750 sms - 760 sms760 sms - 770 sms770 sms - 780 sms780 sms - 790 sms790 sms - 800 sms800 sms - 810 sms810 sms - 820 sms820 sms - 830 sms830 sms - 840 sms840 sms - 850 sms850 sms - 860 sms860 sms - 870 sms870 sms - 880 sms880 sms - 890 sms890 sms - 900 sms900 sms - 910 sms910 sms - 920 sms920 sms - 930 sms930 sms - 940 sms940 sms - 950 sms950 sms - 960 sms960 sms - 970 sms970 sms - 980 sms980 sms - 990 sms990 sms - 1000 sms1000 sms - 1010 sms1010 sms - 1020 sms1020 sms - 1030 sms1030 sms - 1040 sms1040 sms - 1050 sms1050 sms - 1060 sms1060 sms - 1070 sms1070 sms - 1080 sms1080 sms - 1090 sms1090 sms - 1100 sms1100 sms - 1110 sms1110 sms - 1120 sms1120 sms - 1130 sms1130 sms - 1140 sms1140 sms - 1150 sms1150 sms - 1160 sms1160 sms - 1170 sms1170 sms - 1180 sms1180 sms - 1190 sms1190 sms - 1200 sms1200 sms - 1210 sms1210 sms - 1220 sms1220 sms - 1230 sms1230 sms - 1240 sms1240 sms - 1250 sms1250 sms - 1260 sms1260 sms - 1270 sms1270 sms - 1280 sms1280 sms - 1290 sms1290 sms - 1300 sms1300 sms - 1310 sms 1310 sms - 1320 sms1320 sms - 1330 sms1330 sms - 1340 sms1340 sms - 1350 sms1350 sms - 1360 sms1360 sms - 1370 sms1370 sms - 1380 sms1380 sms - 1390 sms1390 sms - 1400 sms1400 sms - 1410 sms1410 sms - 1420 sms1420 sms - 1430 sms1430 sms - 1440 sms1440 sms - 1450 sms1450 sms - 1460 sms1460 sms - 1470 sms1470 sms - 1480 sms1480 sms - 1490 sms1490 sms - 1500 sms1500 sms - 1510 sms
*


I. Báo giá gói cước dautri.mobi sinh viênII. Cách đăng ký mạng 3G dautri.mobi sim sinh viên1. Điều kiện đăng ký gói cước sinh viên dautri.mobi

Với yêu cầu học tập và giải trí ngày càng cao, sinh viên luôn tìm kiếm các gói cước dautri.mobi sinh viên giá thấp mà vẫn bảo vệ số dung lượng “khủng”. Hãy cùng tìm hiểu về phần lớn gói cước đăng ký mạng 3G dautri.mobi sim sinh viên bổ ích nhất nhé!

Có thể ai đang quan trung tâm và mong mỏi xem nhanh, mời truy cập theo đương dẫn: Đăng ký kết mạng dautri.mobi tháng.

Bạn đang xem: Gói cước sinh viên mobifone

I. Bảng giá gói cước dautri.mobi sinh viên

Nếu mướn bao đã đăng ký sử dụng sim sinh viên, khi đk gói cước MIU của dautri.mobi, các bạn sẽ có ưu đãi lớn hơn cả: 

Gói MIU dautri.mobi
Ưu đãi: 3,8Gb 
Giá cước: 70.000 đồng (Sinh viên giảm thêm 20.000đ)
Điều kiện: Áp dụng với toàn bộ các mướn bao
Sau khi hết Data tốc độ cao: ngừng kết nối Internet
Điều kiện: Áp dụng cho toàn bộ thuê bao
Cú pháp: DIG MIU gửi 9084
ĐĂNG KÝ

Nhiều người nhận định rằng cước phí đk gói MIU sv dautri.mobi 25k, tuy nhiên hiện thời đối tượng sim học sinh, sinh viên có mức giá ưu đãi bằng lòng là 50.000 đồng. Như vậy, nhóm thuê bao học viên và sinh viên hoàn toàn có thể thỏa thích áp dụng 3.8Gb với khoảng cước chi phí vô cùng tiết kiệm ngân sách để giao hàng cho vận động học tập và vui chơi của mình. 

Để đăng ký đổi khác sim dautri.mobi lúc này sang sim sinh viên, mướn bao rất có thể liên hệ với tổng đài dautri.mobi hoặc nhận support tại những văn phòng, bỏ ra nhánh của phòng mạng. 

Một số gói cước dautri.mobi giành cho học sinh, sinh viên phổ biến

Có một trong những thuê bao dù vậy học sinh, sinh viên, tuy vậy chưa đăng ký mạng 3G dautri.mobi sim sinh viên. Những thuê bao này hoàn toàn có thể tham khảo nhị gói cước 4G dautri.mobi sinh viên bao gồm: 


HSV25 dautri.mobi
Chu kỳ: 30 ngày
Giá cước: 25.000 đồng
Ưu đãi: 2Gb/thángMiễn phí truy vấn ứng dụng học tiếng Anh Elsa và ứng dụng music Spotify
Hết data vận tốc cao: xong truy cập Internet
Điều kiện: Áp dụng dịch vụ cho thuê bao học sinh, sinh viên
Cú pháp: DIG HSV25 gởi 9084
ĐĂNG KÝ


HSV50 dautri.mobi
Chu kỳ: 30 ngày
Giá cước: 50.000 đồng
Ưu đãi: 5Gb/tháng (*)Miễn phí truy vấn data vận tốc cao vào áp dụng Viber (tối nhiều 3 GB), coi phim bên trên http://movies.fimplus.vn, ứng dụng FIM+ (gói FIM cơ bản) + những game trên http://gamedata.dautri.mobi.vn .

Xem thêm: Hướng Dẫn Giải Bài Toán Tối Ưu Trên Excel Solver Trong Các Bài Toán Tối Ưu

Hết Data vận tốc cao: hoàn thành truy cập Internet
Điều kiện: Áp dụng cho thuê bao học tập sinh, sinh viên
Cú pháp: DIG HSV50 gửi 9084
ĐĂNG KÝ


Đây là nhì gói cước giành cho mọi mướn bao dautri.mobi đang hoạt động hai chiều. Bao gồm sự ưu tiên đk đối với đối tượng người tiêu dùng học sinh, sinh viên. Vày vậy, vẫn có thể coi đó là hai Gói cước dautri.mobi sinh viên khôn cùng tài chính.

II. Cách đăng ký mạng 3G dautri.mobi sim sinh viên

1. Điều kiện đk gói cước sv dautri.mobi

Để đk mạng 3G dautri.mobi sim sinh viên, mướn bao phải bảo đảm an toàn sim dautri.mobi mình đang thực hiện là sim sinh viên. Mướn bao chỉ việc đến trung tâm giao dịch dautri.mobi ngẫu nhiên trên toàn quốc sẽ được hỗ trợ biến hóa sim hiện sử dụng sang sim sinh viên. Đừng quên có theo các sách vở và giấy tờ sau: 

Chứng minh nhân dân Thẻ học tập sinh, sv còn hiệu lực.

Sau lúc được biến đổi sang sim sinh viên, thuê bao đã rất có thể thỏa yêu thích sử dụng những ưu đãi thu hút dành riêng mang lại nhóm học tập sinh, sinh viên, bao hàm đăng ký kết gói cước dautri.mobi sinh viên. 

Lưu ý:

Thuê bao không thể đăng ký gói MIU sinh viên dautri.mobi 25k. Song mức chi phí 50.000 đồng mang đến 30 ngày áp dụng 3.8Gb tốc độ cao vẫn đủ cuốn hút với nhóm học sinh, sinh viên. Để đk gói mạng dautri.mobi sinh viên MIU cùng với cước phí cực kỳ ưu đãi chỉ 50.000 đồng, mướn bao cần bảo đảm các đk sau: 

Là thuê bao dautri.mobi đang vận động hai chiều, thuộc nhóm thuê bao trả trước + trả sauLà sim sv dautri.mobi

Nếu các bạn không thể đăng ký sim học sinh, sinh viên với lựa chọn đk gói Data dautri.mobi cho sinh viên HSV25 với HSV50, bạn chỉ việc là mướn bao trả trước + trả sau của dautri.mobi đang hoạt động hai chiều trên lãnh thổ Việt nam. 

2. Cú pháp đăng ký Gói cước dautri.mobi sinh viên

Sau khi kiểm tra kỹ lưỡng rằng bản thân đã thỏa mãn nhu cầu yêu cầu đăng ký mạng 3G sim sinh viên, thuê bao hãy thực hiện cú pháp sau để đk gói cước dautri.mobi sinh viên

DIG  gửi 9084

(tin nhắn miễn phí)

Trong đó: 

DIG: Mã mở gói cước của dautri.mobi

9084: Tổng đài đăng ký gói cước của dautri.mobi.

III. Các cú pháp hỗ trợ và giải pháp kiểm tra sim sv dautri.mobi

Ngoài vấn đề đăng ký Gói cước dautri.mobi sinh viên, các thuê bao còn lưu ý đến cách kiểm tra dung lượng còn lại của gói cước và bí quyết hủy thực hiện gói cước. 

Để có thể kiểm tra tôi đã sử dụng từng nào data có trong gói cước Data dautri.mobi sinh viên, người dùng hãy thực hiện cú pháp: 

KT DATA nhờ cất hộ 999

(200đ/tin nhắn)

Nếu không hề nhu ước sử dụng những gói cước giành riêng cho học sinh, sinh viên. Để tránh gói cước tiếp tục tự động gia hạn và đăng ký gói cước khác. Hãy áp dụng cú pháp hủy đăng ký gói cước như sau: 

HUY  gửi 999

(200đ/tin nhắn)

Nhiều thuê bao tìm cách kiểm tra sim sinh viên dautri.mobi, vày không cứng cáp sim dautri.mobi bao gồm đủ điều kiện đăng cam kết gói cước 4G dautri.mobi sinh viên giỏi chưa. Thuê bao hoàn toàn có thể liên hệ thông qua điện thoại tư vấn của tổng đài hỗ trợ tư vấn dautri.mobi nhằm nhờ nhân viên cấp dưới kiểm tra, hoặc xịt thăm các trung tâm thanh toán giao dịch dautri.mobi để hiểu thêm chi tiết. 

Với các gói cước 3G dautri.mobi sinh viên như HSV25HSV50, các bạn sẽ không cần băn khoăn lo lắng nếu mình chưa là sim sinh viên. Nhưng mà nếu bạn muốn đăng ký gói MIU sinh viên dautri.mobi 25k với giá bèo nhất, hãy bảo đảm mình sẽ là sim sinh viên.

IV. đề nghị của người dùng về gói cước 3G 4G dautri.mobi sinh viên

Với điểm lưu ý giá thấp – ưu tiên lớn, các gói cước dautri.mobi sinh viên đang nhận được phần đông lượt đăng ký trong xã hội học sinh, sinh viên. 

Bạn è cổ Khánh (19 tuổi, sinh viên) đã sử dụng gói cước 3G dautri.mobi sinh viên MIU kể từ 01/2020, và hiện tại chưa có nhu cầu sửa chữa thay thế gói cước khác: “Em bao gồm thói quen sử dụng nhiều mạng di động cầm tay để vui chơi giải trí và học tập, vày vậy chắc chắn rằng em phải đk một gói cước mạng rồi. Tuy nhiên vì còn là sinh viên, có tương đối nhiều thứ nên chi tiêu, nên em ý muốn đăng ký mạng 3G dautri.mobi sim sinh viên. Em đã chọn lựa gói cước MIU dautri.mobi. Và quả thật, khi đk gói MIU sinh viên dautri.mobi 25k nửa tháng, giỏi 50.000 đồng/tháng, em vừa tiết kiệm được nhiều cước phí, vừa truy cập Internet thỏa thích mọi lúc, phần đa nơi nhưng không sợ hãi vượt cước.”

Nếu chúng ta là học sinh, sinh viên, hãy nhờ rằng bỏ qua các gói cước dautri.mobi sinh viên những ưu đãi. Bên cạnh được phép đăng ký gói MIU sinh viên dautri.mobi 25k, còn tồn tại các gói cước ưu tiên sv như HSV25, HSV50 với vô vàn những ưu đãi khác mà lại nhà mạng dành riêng cho nhóm người tiêu dùng đang giới hạn tuổi đi học. 


gói cước dautri.mobi sinh viênđăng cam kết mạng 3g dautri.mobi sim sinh viêncách khám nghiệm sim sv dautri.mobiđăng ký gói mạng dautri.mobi sinh viêngói cước data dautri.mobi sinh viênđăng cam kết gói miu sinh viên dautri.mobi 25kgói cước 3g dautri.mobi sv gói cước 4g dautri.mobi sinh viêngói data dautri.mobi mang đến sinh viên
Tên gói cước: nhóm gói cước tất cảD(7)DP(3)HD(5)HDP(4)M(3)MAX(3) nhu cầu tìm kiếm Thời hạn (NGÀY) tất cả1(1)Không giới hạn thời gian(3) khoảng tầm giá (VNĐ) tất cả1.000đ - 101.000đ101.000đ - 201.000đ201.000đ - 301.000đ301.000đ - 401.000đ401.000đ - 501.000đ501.000đ - 601.000đ601.000đ - 701.000đ701.000đ - 801.000đ801.000đ - 901.000đ901.000đ - 1001.000đ1001.000đ - 1101.000đ1101.000đ - 1201.000đ1201.000đ - 1301.000đ1301.000đ - 1401.000đ1401.000đ - 1501.000đ sau khoản thời gian hết dung tích Tất cảKhác(5)Ngừng bảo trì kết nối Internet(25)Ngừng kết nối Internet(1)Ngừng tróc nã cập(1)Tính cước theo gói smartphone Internet vẫn sử dụng(3)Truy cập mạng internet miễn phí tổn với tốc độ thường(9) số lượng SMS miễn giá thành Tất cả50 sms - 60 sms60 sms - 70 sms70 sms - 80 sms80 sms - 90 sms90 sms - 100 sms100 sms - 110 sms110 sms - 120 sms120 sms - 130 sms130 sms - 140 sms140 sms - 150 sms150 sms - 160 sms160 sms - 170 sms170 sms - 180 sms180 sms - 190 sms190 sms - 200 sms200 sms - 210 sms210 sms - 220 sms220 sms - 230 sms230 sms - 240 sms240 sms - 250 sms250 sms - 260 sms260 sms - 270 sms270 sms - 280 sms280 sms - 290 sms290 sms - 300 sms300 sms - 310 sms310 sms - 320 sms320 sms - 330 sms330 sms - 340 sms340 sms - 350 sms350 sms - 360 sms360 sms - 370 sms370 sms - 380 sms380 sms - 390 sms390 sms - 400 sms400 sms - 410 sms410 sms - 420 sms420 sms - 430 sms430 sms - 440 sms440 sms - 450 sms450 sms - 460 sms460 sms - 470 sms470 sms - 480 sms480 sms - 490 sms490 sms - 500 sms500 sms - 510 sms510 sms - 520 sms520 sms - 530 sms530 sms - 540 sms540 sms - 550 sms550 sms - 560 sms560 sms - 570 sms570 sms - 580 sms580 sms - 590 sms590 sms - 600 sms600 sms - 610 sms610 sms - 620 sms620 sms - 630 sms630 sms - 640 sms640 sms - 650 sms650 sms - 660 sms660 sms - 670 sms670 sms - 680 sms680 sms - 690 sms690 sms - 700 sms700 sms - 710 sms710 sms - 720 sms720 sms - 730 sms730 sms - 740 sms740 sms - 750 sms750 sms - 760 sms760 sms - 770 sms770 sms - 780 sms780 sms - 790 sms790 sms - 800 sms800 sms - 810 sms810 sms - 820 sms820 sms - 830 sms830 sms - 840 sms840 sms - 850 sms850 sms - 860 sms860 sms - 870 sms870 sms - 880 sms880 sms - 890 sms890 sms - 900 sms900 sms - 910 sms910 sms - 920 sms920 sms - 930 sms930 sms - 940 sms940 sms - 950 sms950 sms - 960 sms960 sms - 970 sms970 sms - 980 sms980 sms - 990 sms990 sms - 1000 sms1000 sms - 1010 sms1010 sms - 1020 sms1020 sms - 1030 sms1030 sms - 1040 sms1040 sms - 1050 sms1050 sms - 1060 sms1060 sms - 1070 sms1070 sms - 1080 sms1080 sms - 1090 sms1090 sms - 1100 sms1100 sms - 1110 sms1110 sms - 1120 sms1120 sms - 1130 sms1130 sms - 1140 sms1140 sms - 1150 sms1150 sms - 1160 sms1160 sms - 1170 sms1170 sms - 1180 sms1180 sms - 1190 sms1190 sms - 1200 sms1200 sms - 1210 sms1210 sms - 1220 sms1220 sms - 1230 sms1230 sms - 1240 sms1240 sms - 1250 sms1250 sms - 1260 sms1260 sms - 1270 sms1270 sms - 1280 sms1280 sms - 1290 sms1290 sms - 1300 sms1300 sms - 1310 sms1310 sms - 1320 sms1320 sms - 1330 sms1330 sms - 1340 sms1340 sms - 1350 sms1350 sms - 1360 sms1360 sms - 1370 sms1370 sms - 1380 sms1380 sms - 1390 sms1390 sms - 1400 sms1400 sms - 1410 sms1410 sms - 1420 sms1420 sms - 1430 sms1430 sms - 1440 sms1440 sms - 1450 sms1450 sms - 1460 sms1460 sms - 1470 sms1470 sms - 1480 sms1480 sms - 1490 sms1490 sms - 1500 sms1500 sms - 1510 sms
Tên gói cước: nhóm gói cước tất cảD(7)DP(3)HD(5)HDP(4)M(3)MAX(3) nhu cầu tìm tìm Thời hạn (NGÀY) tất cả1(1)Không giới hạn thời gian(3) khoảng chừng giá (VNĐ) tất cả1.000đ - 101.000đ101.000đ - 201.000đ201.000đ - 301.000đ301.000đ - 401.000đ401.000đ - 501.000đ501.000đ - 601.000đ601.000đ - 701.000đ701.000đ - 801.000đ801.000đ - 901.000đ901.000đ - 1001.000đ1001.000đ - 1101.000đ1101.000đ - 1201.000đ1201.000đ - 1301.000đ1301.000đ - 1401.000đ1401.000đ - 1501.000đ sau khoản thời gian hết dung lượng Tất cảKhác(5)Ngừng gia hạn kết nối Internet(25)Ngừng liên kết Internet(1)Ngừng truy vấn cập(1)Tính cước theo gói mobile Internet vẫn sử dụng(3)Truy cập mạng internet miễn tổn phí với tốc độ thường(9) số lượng SMS miễn chi phí Tất cả50 sms - 60 sms60 sms - 70 sms70 sms - 80 sms80 sms - 90 sms90 sms - 100 sms100 sms - 110 sms110 sms - 120 sms120 sms - 130 sms130 sms - 140 sms140 sms - 150 sms150 sms - 160 sms160 sms - 170 sms170 sms - 180 sms180 sms - 190 sms190 sms - 200 sms200 sms - 210 sms210 sms - 220 sms220 sms - 230 sms230 sms - 240 sms240 sms - 250 sms250 sms - 260 sms260 sms - 270 sms270 sms - 280 sms280 sms - 290 sms290 sms - 300 sms300 sms - 310 sms310 sms - 320 sms320 sms - 330 sms330 sms - 340 sms340 sms - 350 sms350 sms - 360 sms360 sms - 370 sms370 sms - 380 sms380 sms - 390 sms390 sms - 400 sms400 sms - 410 sms410 sms - 420 sms420 sms - 430 sms430 sms - 440 sms440 sms - 450 sms450 sms - 460 sms460 sms - 470 sms470 sms - 480 sms480 sms - 490 sms490 sms - 500 sms500 sms - 510 sms510 sms - 520 sms520 sms - 530 sms530 sms - 540 sms540 sms - 550 sms550 sms - 560 sms560 sms - 570 sms570 sms - 580 sms580 sms - 590 sms590 sms - 600 sms600 sms - 610 sms610 sms - 620 sms620 sms - 630 sms630 sms - 640 sms640 sms - 650 sms650 sms - 660 sms660 sms - 670 sms670 sms - 680 sms680 sms - 690 sms690 sms - 700 sms700 sms - 710 sms710 sms - 720 sms720 sms - 730 sms730 sms - 740 sms740 sms - 750 sms750 sms - 760 sms760 sms - 770 sms770 sms - 780 sms780 sms - 790 sms790 sms - 800 sms800 sms - 810 sms810 sms - 820 sms820 sms - 830 sms830 sms - 840 sms840 sms - 850 sms850 sms - 860 sms860 sms - 870 sms870 sms - 880 sms880 sms - 890 sms890 sms - 900 sms900 sms - 910 sms910 sms - 920 sms920 sms - 930 sms930 sms - 940 sms940 sms - 950 sms950 sms - 960 sms960 sms - 970 sms970 sms - 980 sms980 sms - 990 sms990 sms - 1000 sms1000 sms - 1010 sms1010 sms - 1020 sms1020 sms - 1030 sms1030 sms - 1040 sms1040 sms - 1050 sms1050 sms - 1060 sms1060 sms - 1070 sms1070 sms - 1080 sms1080 sms - 1090 sms1090 sms - 1100 sms1100 sms - 1110 sms1110 sms - 1120 sms1120 sms - 1130 sms1130 sms - 1140 sms1140 sms - 1150 sms1150 sms - 1160 sms1160 sms - 1170 sms1170 sms - 1180 sms1180 sms - 1190 sms1190 sms - 1200 sms1200 sms - 1210 sms1210 sms - 1220 sms1220 sms - 1230 sms1230 sms - 1240 sms1240 sms - 1250 sms1250 sms - 1260 sms1260 sms - 1270 sms1270 sms - 1280 sms1280 sms - 1290 sms1290 sms - 1300 sms1300 sms - 1310 sms1310 sms - 1320 sms1320 sms - 1330 sms1330 sms - 1340 sms1340 sms - 1350 sms1350 sms - 1360 sms1360 sms - 1370 sms1370 sms - 1380 sms1380 sms - 1390 sms1390 sms - 1400 sms1400 sms - 1410 sms1410 sms - 1420 sms1420 sms - 1430 sms1430 sms - 1440 sms1440 sms - 1450 sms1450 sms - 1460 sms1460 sms - 1470 sms1470 sms - 1480 sms1480 sms - 1490 sms1490 sms - 1500 sms1500 sms - 1510 sms

*

*
Chuyên trang hỗ trợ tư vấn và bán lẻ sản phẩm gói cước dautri.mobidautri.mobi